Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Stockholms läns landsting har brutit mot upphandlingsreglerna

Bild: Wikimedia
Bild: Wikimedia

Konkurrensverket konstaterar i ett beslut att Stockholms läns landsting (SLL) har brutit mot upphandlingsreglerna när man skrivit kontrakt om förlossningsvård. Samtidigt har SLL haft en bristande planering vid införandet av valfrihetssystemet.

Stockholms läns landsting (SLL) har brutit mot upphandlingsreglerna genom att flera gånger ha tilldelat Barnbördshuset Stockholm AB (BB Stockholm) kontrakt utan att ha genomfört en upphandling. Dessutom konstaterar Konkurrensverket att de synnerliga skäl som SLL angivit som skäl för den direktupphandling som skedde vid införandet av valfrihetssystemet, inte är godtagbara.

År 2001 ingick SLL ett avtal om förlossningsvård med BB Stockholm utan att genomföra en upphandling. Konkurrensverket bedömer att det avtalet var en otillåten direktupphandling. Avtalet förlängdes sedan vid flera tillfällen utan upphandling. Även förlängningarna utgjorde otillåtna direktupphandlingar eftersom det ursprungliga kontraktet inte genomförts enligt upphandlingsreglerna.

Den 1 januari 2009 infördes valfrihetssystemet (LOV) för förlossningsvård i Stockholm och BB Stockholm avstod från att ansöka om auktorisation som leverantör i systemet. Utan BB Stockholms tjänster skulle en brist på förlossningsvård uppstå i Stockholm. SLL ingick därför ett särskilt avtal med BB Stockholm i december 2008, även denna gång utan att genomföra en upphandling. Som stöd för direktupphandlingen angav SLL att det förelåg synnerliga skäl i form av kapacitetsbrist och synnerlig brådska.

Konkurrensverket bedömer att situationen berodde på SLL:s bristande framförhållning. SLL skulle vid införande av valfrihetssystemet ha sett till att det fanns tillräckligt med tid att genomföra en upphandling för att täcka en eventuell brist på tillgänglig kapacitet hos auktoriserade leverantörer. Några synnerliga skäl som möjliggjorde undantag från upphandlingsskyldighet fanns därför inte.

Source: Konkurrensverket