Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Karta på nätet med okända värdefulla skogar

Foto: Wikimedia

Under flera år har hundratals aktiva medlemmar i Naturskyddsföreningen ideellt kartlagt skogar med höga värden, såväl biologiska som sociala, och som trots det i många fall står utan skydd. Tusentals hektar värdefull skog, tidigare ej registrerade av markägare eller myndigheter, har hittats. Tusentals fynd av rödlistade arter har gjorts, många av dessa är starkt och akut hotade.
Detta har resulterat i en stor informationsbank med hotade, avverkade och oskyddade skogsområden i landet som Naturskyddsföreningen nu gör tillgänglig via internet.

– Jag är glad över att vi nu kan lansera Skogskartan och jag är stolt över de insatser som våra skogsaktiva medlemmar runt om i landet har gjort. Jag hoppas Skogskartan blir ett väl använt verktyg i naturvårdsarbetet, säger Mikael Karlsson, ordförande Naturskyddsföreningen.

Föreningens skogsnätverk har systematiskt inventerat en mängd skogsområden som stått utan skydd. I många fall har dessa skogar varit anmälda för avverkning och trots att vi har rapporterat fynd till myndigheter och bolag så har många av skogarna fällts.

Idag lanserar Naturskyddsföreningen en Skogskarta där föreningens skogsarbete med hotade och oskyddade löv- och naturskogar presenteras tillsammans med värdefulla tätortsnära skogar.

– Våra upptäckter och kartläggningar av skogar med höga värden är omfattande och vi har idag hundratals skogsområden som vi arbetar med i föreningen. På Skogskartan kommer de värdefulla men hotade skogarna att synliggöras enkelt och ge en bild över den alarmerande situationen i skogen idag, där många naturskogsområden med höga naturvärden avverkningsanmäls och avverkas, säger Mikael Karlsson, ordförande Naturskyddsföreningen.

Skogskartan kommer att vara ett enkelt verktyg där myndigheter och markägare får en överskådlig blick över föreningens skogarbete i aktuella områden. Data i form av t.ex. fynd av rödlistade arter, områdesbeskrivningar och karta presenteras i verktyget.

Vid lanseringen är endast ett urval av föreningens skogsdata presenterat. Skogskartan är ett levande dokument som fortlöpande kommer att uppgraderas.

– Idag är mer än 2000 skogslevande arter rödlistade eftersom deras livsmiljöer, till största delen, är hotade av det intensiva skogsbruket. Vi påträffar ofta rödlistade arter i bråten som finns kvar, samt även många andra övertramp mot certifieringen FSC, på hyggen av tidigare naturskogsområden som vi besöker. Våra inventeringar av skogar pågår just nu för fullt och fortfarande hittar vi många mycket skyddsvärda naturskogar som har anmälts för slutavverkning, säger Malin Sahlin, skogshandläggare, Naturskyddsföreningen.

Du hittar skogskartan här:

http://www.naturskyddsforeningen.se/skogskartan