Ökat öppethållande har lett till bättre tillgänglighet på läkemedel

Foto: NSF
Foto: NSF

Sedan omregleringen av apoteksmarknaden har drygt 400 nya apotek öppnats i Sverige. Nya apotek har längre öppettider och det har gjort det lättare för apotekskunderna att få tag i sina läkemedel, framför allt för dem som bor i större tätorter. Det framgår av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets rapport om det offentligas behov av läkemedel och service på apotek.

– Ees Apoteksförening tagit initiativ till en ytterligare kartläggning av direktexpedieringsgraden.

Fler apotek och utökade öppeittder har underlättat för kunderna att få tag i sina läkemedel. Den genomsnittliga öppettiden har ökat från 45 till 52 timmar i veckan och i de mest tätbefolkade områdena har medelöppettiden ökat till 57 timmar. Antalet söndagsöppna apotek har ökat med 174 procent. Detta har lett till att befolkningen i framför allt de större tätorterna har lättare att få tag i läkemedel på kvällar och helger. Apoteken har dock i stor grad öppnat där det redan har funnits apotek tidigare, vilket leder till att den genomsnittliga restiden för att ta sig till ett apotek inte har förändrats nämnvärt. Från och med 2014 är det möjligt att söka bidrag för att driva apotek i glesbygd.

Uppgifter går isärn del uppgifter pekar dock på att det har blivit svårare att få tag i sitt läkemedel direkt, säger Svante Rasmuson, enhetschef för marknadsanalys på TLV. Vi välkomnar därför att Sverig
Det finns olika uppgifter om kundens möjlighet att hämta ut receptförskrivna läkemedel vid första besöket på apotek. Sveriges Apoteksförening säger att direktexpedieringsgraden är omkring 95 procent, vilket är på samma nivå som före omregleringen. Konsumentverkets och Vårdanalys undersökningar visar däremot att kunden upplevt att detta försämrats sedan omregleringen. I den befolkningsundersökning som Vårdanalys genomförde 2013 uppgav fler än varannan att deras läkemedel inte funnits i lager på det första apoteket de besökte.

TLV:s rapport om ” Det offentligas behov av läkemedel och service på apotek” är en delrapport i den pågående översynen av handelsmarginalens storlek och konstruktion.

Källa: Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket