Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Mycket allvarliga brister i skolverksamheten i Älvdalens kommun

Foto: Wikimedia

Ansvariga för skolan i Älvdalen måste genast vidta kraftfulla åtgärder för att säkra elevernas trygghet, rättsäkerhet och rätt till likvärdig utbildning i de kommunala skolorna. Det konstaterar Skolinspektionen i en rapport som presenteras i dag.

Skolinspektionen har granskat skolor och övrig utbildningsverksamhet i Älvdalens kommun. Tillsynen är en del av Skolinspektionens genomgång av samtliga kommuner och skolor i landet. Skolinspektionen lyfter i första hand fram områden där skolverksamheten brister och som behöver förbättras utifrån elevernas rätt till god utbildning i trygg miljö.

Tillsynen visar att det finns allvarliga brister i skolverksamheten i Älvdalens kommun.

  • I Buskoviusskolan och Strandskolan förekommer kränkningar, konflikter och motsättningar mellan elever. Det finns lärare som uttrycker sig nedlåtande och kränkande till eleverna. Det är oacceptabelt och ansvariga måste se till att tryggheten för eleverna säkras och att det tas fram planer som visar hur man avser att förebygga och förhindra kränkande behandling.
  • Det finns mycket allvarliga brister i handläggning och utredning kring mottagande av elever i särskolan. Kommunen har tappat bort beslut och beslutsunderlag för elever i särskolan. Skolinspektionen kräver därför att kommunen omedelbart åtgärdar bristerna och ser till att eleverna går i rätt skolform.
  • Skolinspektionens utgångspunkt är att alla elever ska nå minst godkänt i alla ämnen. Så är det inte i Älvdalen. Ansvariga för skolan måste därför se till att alla elever, i både grundskolan och gymnasieskolan, får förutsättningar att nå målen för utbildningen och därmed få godkända betyg. I gymnasieskolans individuella program är bristerna särskilt omfattande och kommunen måste därför snabbt se till att eleverna får den utbildning, stöd, undervisningstid och betyg som de har rätt till.

Skolinspektionen bedömer att de konstaterade bristerna till stora delar beror på att kommunens politiker och förvaltningsledning inte tagit ansvar för styrningen och ledningen av skolverksamheten. Tillsynen visar brister på alla nivåer. Ansvarsfördelningen mellan nämnd, förvaltning och rektorer fungerar inte. Det finns informella informations- och beslutsvägar och otydligheter kring vem som ska göra vad. Kvalitetsarbetet har också stora brister och kommunen har i princip ingen kontroll över vilka resultat som de olika verksamheterna uppnår. Kommunen saknar därför underlag för nödvändiga beslut för att säkra elevernas trygghet, rättsäkerhet och rätt till likvärdig utbildning i de kommunala skolorna. Några övriga iakttagelser i Skolinspektionens genomgång:

  • Kommunens förskolor i Särna/Idre erbjuder i huvudsak barnen en pedagogisk verksamhet som stimulerar och utmanar barnens utveckling och lärande. I den södra delen finns stora brister.
  • Fritidshemmen erbjuder barnen omsorg, men brister när det gäller att ge barnen en meningsfull fritid som utgår från deras behov.
  • Förskoleklassens verksamhet fungerar väl och utgör en god grund för fortsatt skolgång.

Redovisning i tre steg

  • Senast den 17 augusti 2010 ska Älvdalens kommun redovisa hur man rättar till bristerna i gymnasieskolans individuella program.
  • Senast den 22 september 2010 ska Älvdalens kommun visa hur man säkrar tryggheten för eleverna i Buskoviusskolan och Strandskolan samt redovisa planer mot kränkande behandling för dessa skolor. Vid samma tidpunkt ska kommunen redovisa hur man rättar till bristerna kring mottagandet i särskolan.
  • Senast den 22 december 2010 ska Älvdalens kommun redovisa vad man gjort för att rätta till övriga brister vad gäller elevernas rätt till god utbildning i trygg miljö.

Källa: Skolinspektionen