Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Våldsutsatta män lider i tysthet

Män som utsatts för psykiskt våld upplever ofta stress, ångest och depression, visar en ny studie från Högskolan i Gävle. Samtidigt saknas konkreta stödsystem för att fånga upp männen, som sällan anmäler eller pratar om våldet. – Det här är en tyst epidemi, säger forskaren Gloria Macassa.

Våld mot kvinnor är ett ämne som uppmärksammas regelbundet, men våld mot män är ett ännu relativt outforskat område. En anledning tros vara att män varken vill erkänna eller anmäla att de utsatts för våld, eftersom det förknippas med skam och ett förlöjligande från samhällets sida.

– Det är helt rätt att kvinnovåldet uppmärksammas mer, eftersom det är mycket mer utbrett. Men våld mot män är ett folkhälsoproblem där det behövs mer forskning, säger Gloria Macassa, läkare och professor i folkhälsovetenskap och epidemiologi.

Hon är en av författarna till en ny vetenskaplig artikel som visar att våldsutsatta mäns hälsa ofta är mycket dålig och de upplever mer psykiskt än fysiskt våld. Det visar både den nya studien och forskning från andra olika platser i världen.

– De upplever stress och oro och kan bli deprimerade. De går inte till sjukvården och berättar inte om våldet, utan de lider i tysthet och det påverkar deras psykiska hälsa, vilket kan relateras till självmordstankar och självmord, säger Gloria Macassa.

Tillsammans med forskarkollegor har hon gått igenom folkhälsoenkäter där män svarat att de utsatts för psykiskt våld. Studier internationellt visar att det kan vara utanför hemmet, men ofta sker våldet i hemmet.

– Det kan handla om förolämpningar, kränkningar och emotionellt våld, vid konflikter i hemmet och i samband med vårdnadstvister. Kvinnan kan till exempel säga att hon ska ta barnen ifrån honom, säger Gloria Macassa.

Sjukvården har svårt att nå de här männen eftersom de inte anmäler våldet, inte söker hjälp och inte pratar om det.

– Det är en jättestor skam för män att prata om det här och det har att göra med maskulina normer, att det inte är manligt att prata om att man utsatts för våld, särskilt om det är av en kvinna. Studier visar att män inte vill ses som offer, säger Gloria Macassa.

Bävan för att kontakta vården har ofta att göra med en rädsla för att inte bli tagen på allvar och att bli förlöjligad.

– Vi inom folkhälsa och primärvård måste visa mer att vi tar män på allvar och ändra hur vi tänker kring våld mot män.

Gloria Macassa nämner att det behöver vävas in mer i det förebyggande arbetet inom vården. I dag vet sällan våldsutsatta män vart de ska vända sig för att få stöd och hon anser att läkare och annan sjukvårdspersonal behöver utbildas mer i hur man upptäcker och ger stöd till män som utsatts för våld.

– Vi måste våga fråga. Om en man till exempel är på en mottagning och söker vård för depression, stress eller ångest behöver läkaren fråga om han utsatts för våld.

Studierna som Gloria Macassa har varit med och genomfört visar att män som utsatts för psykiskt våld ofta själva bedömer sin hälsa som väldigt dålig.

– Men eftersom de inte pratar om det blir det komplext. Allt våld är viktigt att uppmärksamma, men vi kan inte hantera våld mot män på samma sätt som vi hanterar våld mot kvinnor, säger Gloria Macassa.

Källa: Högskolan i Gävle

Foto: Fotorech