Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Antalet personer med bidrag lägsta sedan mätningarna började

Allt färre försörjs med sociala ersättningar och bidrag, visar ny statistik från SCB. I fjol minskade det totala antalet personer till den lägsta nivån sedan mätningarna började 1990. Men skillnaderna runt om i landet är stora.

Totalt försörjdes motsvarande 708 249 personer i Sverige av sociala ersättningar och bidrag under hela 2022. Det motsvarar 11,9 procent av den arbetsföra befolkningen (åldrarna 20–64 år).

– Det är en minskning med 9,7 procent sedan 2021. Totalt var antalet helårspersoner som försörjdes med sociala ersättningar och bidrag under 2022 det lägsta sedan mätningarna började 1990, säger Johanna Frodell, utredare på SCB.

För att underlätta jämförelser visar statistiken hur många personer som de utbetalda ersättningarna och bidragen skulle kunna försörja med full ersättning under ett helt år. Det kallas helårsekvivalenter, eller helårspersoner.

Exempel: Två personer som varit heltidsarbetslösa ett halvår var blir tillsammans en helårsperson i statistiken.

– Antalet helårspersoner som försörjdes med sociala ersättningar och bidrag steg med nästan 60 procent mellan 1990 och 1994. Sedan dess har antalet minskat stadigt, med undantag för enskilda år, säger Johanna Frodell.

Sjuk- och aktivitetsersättning är den största ersättningsformen och står för 29,5 procent av det totala antalet helårsekvivalenter. Den minskade med 3,7 procent under förra året, och har minskat med över 50 procent sedan 2006.

Stora regionala skillnader

Skillnaderna i hur många som får ersättning är stora på länsnivå – och ännu större på kommunnivå.

– Generellt har pendlingskommuner nära en storstad den lägsta andelen försörjda av sociala ersättningar och bidrag. Landsbygdskommuner, långpendlingskommuner nära större städer och pendlingskommuner nära mindre tätorter har den högsta, säger Johanna Frodell.

Här försörjdes minst respektive störst andel av befolkningen med sociala ersättningar och bidrag

Minst andel (%) Störst andel (%)
Danderyd 5,4 Filipstad 20,3
Vellinge 5,9 Söderhamn 20,3
Lomma 6,3 Perstorp 20,2
Solna 6,3 Flen 19,6
Täby 6,4 Ljusnarsberg 18,8
Lidingö 6,5 Åmål 18,6
Nacka 6,6 Degerfors 18,5
Vaxholm 7,4 Lessebo 18,4
Kungsbacka 7,5 Fagersta 18,4
Knivsta 7,5 Bollnäs 18,1

Andel av befolkningen som försörjdes med sociala ersättningar och bidrag

Kommungrupp Andel (%)
Pendlingskommun nära storstad 9,3
Landsbygdskommun med besöksnäring 11,0
Storstäder 11,0
Större stad 12,5
Pendlingskommun nära större stad 12,7
Mindre stad/tätort 12,8
Landsbygdskommuner 14,4
Lågpendlingskommun nära större stad 14,5
Pendlingskommun nära mindre tätort 14,5

Av alla helårspersoner som försörjdes av sociala ersättningar och bidrag var 54,8 procent kvinnor och 45,2 procent män. För några ersättningsformer är skillnaden mellan könen mer tydlig än för andra.

– Vad gäller sjukpenning är kvinnorna i klar majoritet, medan antalet män är klart fler vad gäller arbetslöshet.

Könsfördelning inom respektive ersättningsform (%)

Ersättningsform Kvinnor Män 
Sjukpenning 63,6 36,4
Sjuk- och aktivitetsersättning 55,3 44,7
Arbetslöshet 45,5 54,5
Arbetsmarknadspolitiska åtgärder 50,5 49,5
Ekonomiskt bistånd 53,2 46,8
Etableringsersättning 56,7 43,3
Totalt 54,8 45,2

Utöver det här pressmeddelandet i våra stora kanaler skickar vi ut pressmeddelanden till landets lokalredaktioner med lokal information om sociala ersättningar och bidrag i Sveriges kommuner och län.

Fakta: Om statistiken

SCB redovisar årligen statistik över antalet helårspersoner i åldrarna 20–64 år som försörjs genom sociala ersättningar och bidrag. Dessa ersättningar innefattar sjukpenning, sjuk- och aktivitetsersättning, ersättning vid arbetslöshet och arbetsmarknadspolitiska åtgärder, ekonomiskt bistånd samt etableringsersättning.

För att skapa jämförbarhet mellan olika typer av ersättningar beräknas så kallade helårsekvivalenter som visar hur många som skulle kunna försörjas under ett helt år med full ersättning. Till exempel blir två personer, som varit heltidsarbetslösa ett halvår var, tillsammans en helårsekvivalent.

Källa: SCB