Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Så påverkar skogsskötseln mängden bärris, och därmed fodertillgången för klövvilt

Mängden blåbär, lingon och ljung har minskat kraftigt i svenska skogar, men det finns kunskapsluckor om orsakerna till detta. Nu finns en avhandling från SLU som visar hur skogens trädslagsblandning och täthet påverkar tillväxten hos dessa risväxter, liksom näringsvärdet för klövvilt. Resultaten har även kopplingar till diskussionen om betesskador i skog.

Risväxterna blåbär, lingon och ljung är högt värderade i skogen, av både människor och djur. Blåbären och lingonen spelar till exempel en stor roll i nordisk kultur och matlagning, och växterna är viktiga för många vilda djurarter, inklusive tjäder, brunbjörn och klövvilt. Tidigare forskning har till och med visat att god tillgång på dessa risväxter i landskapet kan mildra klövviltets skador på träd i produktionsskogen.

Trots att dessa risväxter är vanligt förekommande har deras bestånd försvagats kraftigt i Sverige under det senaste halvseklet. En möjlig orsak till denna nedgång är förändringar i skogsskötseln som har skapat tätare skogar för att öka virkesproduktionen. Detta har i sin tur minskat mängden ljus som når marken, vilket man tror har bidragit till risväxternas nedgång – men exakt hur trädskiktet påverkar växternas tillväxt och förekomst har inte varit klargjort. Idag finns ett stort behov av mer kunskap om detta, eftersom risväxterna har en så viktig roll i hjortdjurens ekologi, och tillgången på dem kan påverka hur omfattande betesskadorna blir på träd.

Laura Juvany Canovas har genom sitt doktorsarbete vid SLU bidragit med ny kunskap om hur blåbär, lingon och ljung påverkas av barrskogens trädskikt i olika delar av landet, från Asa i Småland till Vindeln i Västerbotten. Hon fann att risväxternas ovanjordiska biomassa, tillväxt, morfologi och näringsinnehåll påverkas av skogens trädartsblandning och grundyta, som är ett mått på hur tätt beståndet är.

Resultaten visar bland annat att blåbärs-, lingon- och ljungris i täta grandominerade bestånd hade mindre biomassa än riset i tallskogar; riset i täta granskogar var också mer lågvuxet, men en större andel av biomassan utgjordes av sådant som hjortdjur kan äta. Det småvuxna riset hade dessutom ett annorlunda näringsinnehåll, med mer protein men mindre socker och stärkelse, jämfört med ris som växte i ljusare talldominerade bestånd.

Sammanfattningsvis visar Lauras Juvany Canovas resultat att skogsägares beslut om skötsel av produktionsbestånd har en stark inverkan på födotillgången för älgar och hjortar, både när det gäller mängd och näringsvärde. Denna avhandling tillhandahåller också verktyg som kan hjälpa skogsägare att förbättra förhållandena för dessa risväxter och därmed gynna en mångfald av ekosystemtjänster i svenska skogar.

Källa: SLU

Foto: Laura Juvany Canovas