Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Svenska utsläpp minskar

Utsläppen av växthusgaser från den svenska ekonomin minskade i början av hösten, visar preliminär statistik från SCB. Minskningen syns i alla branscher, men mest i transportindustrin.

Under tredje kvartalet 2023 minskade utsläppen av växthusgaser från den svenska ekonomin – där även hushållen ingår – med 1,8 procent jämfört med motsvarande kvartal 2022.

– Utsläppsminskningen sker inom alla branscher men är störst i transportindustrin. Där minskade utsläppen med 4,5 procent, vilket främst beror på en reducerad användning av flygbränslen och fartygsbränslen men även av vägbränslen som bensin och diesel, säger Frida Hellman, analytiker på SCB.

Hon fortsätter:

– Samtidigt som utsläppen från den svenska ekonomin minskade så minskade även Sveriges BNP med 1,7 procent. Det betyder att utsläppen per producerad krona i ekonomin i stort sett är oförändrad.

Gemensamt system

SCB:s miljöräkenskaper redovisar miljöstatistik och ekonomisk statistik i ett gemensamt system. Utgångspunkten är den svenska ekonomins miljöpåverkan oavsett var i världen den sker.

Under tredje kvartalet 2023 landade det totala växthusgasutsläppet från den svenska ekonomin på 11,6 miljoner ton koldioxidekvivalenter.

Utsläpp av växthusgaser i tusen ton koldioxidekvivalenter

Branscher Tredje kvartalet 2023 Förändring jämfört med tredje kvartalet 2022
Jordbruk, skogsbruk och fiske 2 063 -13 -0,6%
Utvinning av mineral 205 -3 -1,4%
Tillverkningsindustri 3 277 -55 -1,7%
El, gas och värme, vatten, avlopp, avfall 1 259 -13 -1,0%
Byggverksamhet 419 -11 -2,6%
Transportbranschen 1 624 -76 -4,5%
Övriga tjänster 692 -1 -0,2%
Offentlig sektor 84 -1 -0,7%
Hushåll och ideella organisationer 1 992 -43 -2,1%
Totala ekonomin 11 615 -216 -1,8%

Läs mer i statistiknyheten:

Utsläpp från svensk ekonomi minskar med 1,8% under tredje kvartalet 2023

Fakta: SCB:s miljöräkenskaper

Olika växthusgaser bidrar olika mycket till den globala uppvärmningen. För att kunna jämföras räknas de i statistiken om till att motsvara koldioxid (koldioxidekvivalenter) enligt en internationell metod från FN:s klimatpanel IPCC.

SCB:s miljöräkenskaper redovisar nationell miljöstatistik och ekonomisk statistik i ett gemensamt system. Det ger möjligheter att analysera sambanden mellan ekonomi och miljö. Utgångspunkten är svenska ekonomiska aktörers produktionsbaserade utsläpp oavsett var i världen dessa sker.

Kvartalsstatistiken från SCB:s miljöräkenskaper redovisar produktionsbaserade utsläpp till luft per bransch från Sveriges ekonomi, där också hushållen ingår.

Även Naturvårdsverket publicerar statistik om preliminära utsläpp, men utifrån ett territoriellt perspektiv: utsläpp och upptag som skett inom Sveriges gränser. Naturvårdsverket redovisar internationella transporter separat.

Källa: SCB

Bild: Högdalenverket. Foto: Holger.Ellgaard