Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Den straffrättsliga lagstiftningen om korruption och tjänstefel ska ses över

Regeringen har beslutat om en utredning för att se över den straffrättsliga lagstiftningen om korruption och tjänstefel. Detta bland annat då det är många år sedan reformeringen av korruptionslagstiftningen.
– Efter de senaste månadernas oroande rapportering om den svenska korruptionen är det glädjande att regeringen tar ett steg i rätt riktning, säger Parul Sharma.

Under ett regeringssammanträde beslutade regeringen att lagstiftningen om korruption och tjänstefel ska ses över av en särskild utredare. Översynens syfte är att säkerställa att den aktuella lagstiftningen är effektiv, ändamålsenlig samt anpassad till de internationella åtaganden Sverige har. I kommittédirektivet pekar regeringen på att korruptionen i Sverige, enligt vissa internationella index, ökat de senaste åren. Regeringen uppger att korruption även är ett verktyg för aktörer inom organiserad brottslighet att få större makt och mer inflytande.

Korruption inom den offentliga sektorn är ett hot mot såväl det demokratiska systemet som förtroendet för staten, kommuner och regioner. Inom den privata sektorn är risken att korruption snedvrider konkurrensen och missgynnar det fria handelsutbytet. Dessutom riskerar korruption inom privat sektor att hämma både handeln och den ekonomiska tillväxten.

Tjänstefelsansvaret ses över

En särskild utredare ska inom ramen för uppdraget bland annat utvärdera tillämpningen av 2012 års lagstiftningsreform. Utredaren ska även ta ställning till om den straffrättsliga lagstiftningen är effektiv och modern. Dessutom ska denne ta ställning till huruvida det finns behov av förändringar samt lämna nödvändiga författningsförslag. Utredaren ska även bedöma om andra författningsändringar, eller åtgärder, är väsentliga för att anpassa svensk rätt till det nya EU-direktivet om bekämpning av korruption.

Ytterligare en del av direktivet innebär en översikt av tjänstefelsansvaret. Utredaren ska ta ställning till huruvida det straffrättsliga ansvaret för tjänstefel bör utvidgas. Denne ska även, oavsett ställningstagande i saken, lämna författningsförslag där tjänstefelsansvaret är utvidgat. Förslagens utvidgning ska omfatta även annat än åtgärder som är vidtagna vid myndighetsutövning.

– Efter de senaste månadernas oroande rapportering om den svenska korruptionen är det glädjande att regeringen tar ett steg i rätt riktning. Utredningen ger möjlighet att utveckla den svenska lagstiftningen som omfattar korruptionsbrott. IMM ser fram emot att ta del av utredningens slutsatser under 2025, säger Parul Sharma, Tf generalsekreterare vid IMM.

Uppdraget ska redovisas senast den 25 juli 2025.

Källa: Institutet Mot Mutor (IMM)

Foto: Institutet Mot Mutor (IMM)