Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Fjällområde och blåmusselbankar nya naturreservat 2023

Sverige fick 100 nya naturreservatsområden i fjol och flera befintliga områden utökades, visar ny statistik från SCB. Det största nya naturreservatet är Norra Borgafjällen i Dorotea.

– Av Sveriges totala areal är 15 procent skyddad. I fjol blev det en nettoökning på cirka 45 600 hektar för det sammanlagda formella skyddet. Det är en ökning med 1 procent jämfört med 2022, säger Karin Hedeklint, expert på markanvändning på SCB.

Det största nya naturreservatet var Norra Borgafjällen i Dorotea i Västerbotten. Det omfattar nästan 20 000 hektar av framför allt fjällhed och kalfjäll.

Det näst största nya området var Ronneby blåmusselbankar i Blekinge. Det omfattar drygt 14 000 hektar av nästan uteslutande öppet hav. Reservatet blev gällande redan 2021, men på grund av registertekniska skäl ingick det inte i statistiken förrän 2023.

Den skyddade naturen i Sverige består av nationalparker, naturreservat, naturvårdsområden, biotopskyddsområden, Kungliga nationalstadsparken och Natura 2000-områden.
I det formella naturskyddet ingår även naturvårdsavtal och Naturvårdsverkets överenskommelse med Fortifikationsverket om skydd av områden.

– Tillsammans utgjorde dessa skyddade naturområden 0,5 procent av Sveriges hela areal av land och inlandsvatten 2023, säger Karin Hedeklint.

Cirka 9 procent av Sveriges hela areal av land- och inlandsvatten utgörs av sjöar och vattendrag. 2023 ingick mer än 1 miljon hektar av inlandsvattnet i formellt skyddade områden. Det är 27 procent av den totala arealen inlandsvatten i Sverige.

Fakta: Om statistiken

Ett skyddat område är ett geografiskt definierat område som är permanent utpekat, reglerat och förvaltat för att uppnå specifika syften och bevarandemål.

Merparten av data till statistiken hämtar SCB från Naturvårdsverkets centrala register över skyddade områden, Naturvårdsregistret (NVR) i databasen VIC-Natur, samt databasen över Sveriges Natura 2000-områden.

I Sverige används skyddade områden som samlingsnamn för skydd enligt miljöbalken och för många naturvårdsavtal enligt jordabalken.

Dessutom redovisas skyddade älvar, fridlysta arter, naturvårdsavtal enligt jordabalken och inomstatliga överenskommelser samt skogsmark som omfattas av markersättningar.
Årets rapport från SCB innehåller även ett temaavsnitt om skydd av sjöar och vattendrag.

Försäkra dig om att inte missa några nyheter från SCB genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev. Det skickas varje torsdag med länkar till våra senaste pressmeddelanden och artiklar, samt med information om våra event och kommande veckas statistikpubliceringar.

Källa: SCB

Bild: Vy från Norra Borgafjällen. Foto: Lövberg