Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Tillstyrker ny förvaltningslag

Statskontoret ställer sig i ett remissyttrande positivt till förslaget om en ny förvaltningslag. Det är logiskt uppbyggt och lättillgängligt, men det finns också vissa frågetecken anser myndigheten.

Statskontoret uppskattar att flera frågor som förbigås i den nu gällande förvaltningslagen regleras i förslaget till ny förvaltningslag. Det innebär också en anpassning till de förpliktelser som följer av Sveriges internationella åtaganden enligt Europakonventionen och EU-rätten. Myndigheten uppskattar också att förslaget tar hänsyn till den alltmer utbyggda elektroniska förvaltningen.

Däremot efterlyser Statskontoret djupare analyser av kostnader och andra konsekvenser. Förslagens effekter för statsförvaltningen är enligt remissvaret svåra att överblicka. Vissa av förslagen har Statskontoret svårt att ta ställning till. Det gäller till exempel förslaget att utmönstra begreppet myndighetsutövning ur lagen.

Förvaltningslagsutredningen föreslår att den nuvarande möjligheten för regeringen att genom särskilda förordningar sätta förvaltningslagen helt eller delvis ur spel. Statskontoret instämmer i att det är olämpligt att regeringen får åsidosätta grundläggande lagstiftning som förvaltningslagen. Men i remissvaret pekar myndigheten på de problem som kan uppstå i anställningsrenden, om det nuvarande undantaget från kommunikationsskyldighet skulle tas bort. Om en befattning söks av hundratals personer, skulle den aktuella myndigheten tvingas kommunicera varje ansökan med sökandens samtliga konkurrenter. För att undvika sådana orimliga konsekvenser måste vissa undantag göras, anser Statskontoret.

Myndigheten är också kritisk till förslaget att anställningsbeslut ska överklagas till allmän förvaltningsdomstol istället för till Statens överklagandenämnd. Det skulle fördröja myndigheternas anställningsprocesser och påverka statsförvaltningens effektivitet.

Källa: St