Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

450 miljoner till Trollhättan och Västra Götaland

Trollhättan Foto: Wikimedia

Regeringen har idag presenterat insatser för att underlätta omställning i Trollhättan och Västra Götaland. Åtgärderna som idag presenteras innebär att ytterligare 451,5 miljoner kronor tillförs regionen under perioden 2012-2014.

1 850 nya utbildningsplatser 2012

Den största satsningen är fler utbildningsplatser. 2012 tillförs ca 1 850 nya platser på högskola, yrkeshögskola och i den kommunala vuxenutbildningen. Satsningen fortsätter med ca 1 600 platser 2013 och ca 300 platser 2014. Totalkostnaden för utbildningsplatserna, inklusive studiestöd, uppgår till 376,5 miljoner kronor 2012-2014.

Högskoleplatserna läggs på Högskolan Väst i Trollhättan.
Utbyggnaden av yrkeshögskolan fördelas av Myndigheten för yrkeshögskolan till utbildningsanordnare som ansöker.

När det gäller platserna på yrkesvux/komvux ger regeringen Skolverket i uppdrag att fördela dessa till kommunerna i Trollhätteregionen efter samråd med landshövdingen i Västra Götaland.
Platserna för yrkesvux/komvux år 2012 finansieras med ej utnyttjade delar av 2011 års medel för den nationella yrkesvuxsatsningen.

75 miljoner kronor till näringslivsutveckling

För att underlätta omställningen av näringslivet och öka entreprenörskapet och innovationsförmågan i den berörda regionen tillför regeringen 25 miljoner kronor per år 2012-2014 utöver tidigare beslutade åtgärder. Vidare kommer regeringen använda befintliga verktyg och instrument för näringslivsutveckling för att ytterligare stärka utvecklingen. Närmare precisering av åtgärder kommer ske i dialog med regionen.

Infrastruktur

Sedan tidigare pågår stora statliga satsningar för att förbättra infrastrukturen i Trollhättan/Västra Götaland. Bland annat byggs dubbelspår på järnvägen mellan Göteborg och Trollhättan. Därtill sker stora kapacitetsförbättringar på väg E45 mellan Göteborg och Trollhättan.

Arbetsmarknadspolitiska åtgärder

Arbetsförmedlingen (AF) har fått 1,2 miljarder kronor extra i förvaltningsmedel i budgetpropositionen för 2012 för att förhindra och bryta långtidsarbetslöshet. AF:s nationella beredskapsorganisation är aktiverad och kan därmed omfördela såväl personella resurser som åtgärdsmedel till Trollhättan/Västra Götaland i den omfattning som krävs. AF har, tillsammans med trygghetsorganisationerna och lokala aktörer, inrättat ett särskilt förmedlingskontor i Trollhättan för Saabanställda, för att uppnå största möjliga samordning.

Uppdrag att samordna insatser

För att underlätta omställningen i Trollhättan och Västra Götalandsregionen ger regeringen landshövdingen i Västra Götalands län Lars Bäckström och ordförande i regionalutvecklingsnämnden Birgitta Losman i uppdrag att för regeringens räkning samordna de statliga och regionala insatserna i Västra Götalands län. En god samverkan mellan stat, kommun och företag är avgörande för att regionens styrkor ska kunna utnyttjas fullt ut i en tid av snabba omställningar.

Lars Bäckström och Birgitta Losman ska främja samverkan mellan berörda aktörer, samordna insatser samt regelbundet rapportera sitt arbete samt utvecklingen till regeringen. Arbetet ska ta tillvara de unika förutsättningar för individers utvecklingskraft och företags konkurrenskraft som finns i regionen.

Tidigare insatser för Trollhättan och Västra Götaland

Dessa insatser läggs ovanpå tidigare satsningar i Trollhättan och Västra Götaland. 2009 beslutade regeringen att tillföra 602 miljoner kronor inom innovation, utbildning och arbetsmarknadsåtgärder. Det rör sig om insatser inom arbetsmarknadspolitiken, inom utbildningsväsendet samt insatser för att stärka entreprenörskap och utveckling. Åtgärderna inkluderade det sedan tidigare aviserade tillskottet om 60 mnkr för att möjliggöra Innovatums projekt för elbilsutveckling. Tillsammans med de åtgärder som presenteras idag kommer drygt en miljard kronor att tillföras regionen för jobb och tillväxt under perioden 2010-2014.

Källa:

Näringsdepartementet
Utbildningsdepartementet
Arbetsmarknadsdepartementet
Socialdepartementet