Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Skattetrycket minskar för världens företag

Skattebördan minskar och det blir allt enklare att administrera skatter för företag. Det visar en internationell skatterapport från PwC, Världsbanken och IFC (International Finance Corporation). Sverige utmärker sig när det gäller effektivitet kring skattehanteringen men hamnar i bottenskiktet när skattenivåer jämförs.

För sjunde året i rad presenteras rapporten Paying Taxes the Global Picture i syfte att kartlägga och jämföra världens skattesystem. Sedan undersökningen startade 2006 har nästan 70 procent av de 183 länder som ingår i studien förändrat skattesystemet i syfte att förenkla och stimulera företagandet. Enligt rapporten har den genomsnittliga skattenivån för företag minskat med 8,5 procentenheter sedan 2006 och är i dag i genomsnitt 44,8 procent och 43,4 procent på global respektive EU-nivå.

– Trenden håller i sig, skattenivåerna fortsätter att sjunka internationellt. Vi ser att reformering av skattesystem används i större utsträckning än tidigare som verktyg för att stimulera företagande och förbättra möjligheterna till en högre tillväxt i tider av ekonomisk oro, säger Magnus Johnsson, chef för skatteverksamheten på PwC.

Undersökningen visar att Sverige har en effektiv administration kring företagsbeskattningen men att skattenivån är hög i en global jämförelse. Med en skattesats på 52,8 procent behåller Sverige sin placering långt ner i rankingen och slutar i år på en 146:e plats av 183 länder samt på en 21:a plats i jämförelse med 26 EU-länder.

– Trots vissa skattelättnader är Sveriges placering relativt konstant över tid. Det beror givetvis på en rad orsaker, men tittar man på vad den faktiska företagsskatten består av är det inte själva bolagsskatten som försvårar Sveriges placering. Den står sig väl i en global jämförelse. Det är andra delar av det totala skattetrycket som inverkar, t.ex. de sociala avgifterna. Där är gapet större till jämförelseländerna. Vad man kan fundera över är vilka konsekvenser Sveriges placering får på sikt och hur det påverkar företagsklimatet, kommenterar Magnus Johnsson

Skatteandelar

 

Skatteandelar
Alla siffror i % Bolagsskatt Sociala avg. Annan skatt Totalt
Sverige 15,7 35,5 1,6 52,8
EU 12,1 28, 3 3,0 43,4
Alla länder 16,0 16,2 12,6 44,8

Tabellförklaring: Tabellen visar de olika skatterna i relation till den totala skattesatsen. Hänsyn är bland annat tagen till att vissa skatter är skattemässigt avdragsgilla.

Källa: Paying Taxes- The Global Picture 2012.

Det är inte bara skattesatserna som har förändrats. Även tidsåtgången för företagen att hantera olika skatter har minskat och administrationen har blivit enklare. På ett år – från maj 2010 till maj 2011 – har 18 procent av länderna fått en effektivare struktur för att betala och hantera skatter. En av orsakerna till det är det ökade fokuset på elektroniska in- och utbetalningssystem.

– Att skattehanteringen blir lättare gör att företagen behöver mindre resurser för att hantera skatter varvid kostnaderna minskar. Det ger också en säkrare och effektivare skatteindrivning samt ett bättre skydd mot korruption, vilket också är på många länders agenda för närvarande, avslutar Magnus Johnsson.

Om undersökningen

I rapporten Paying Taxes – The Global Picture 2012 har 183 länders skattesystem kartlagts utifrån ett helhetsperspektiv. Rapporten utgår från en beräkningsmodell med ett konstruerat företag som har givna ekonomiska ramar. Därefter har respektive lands skatte- och avgiftssystem applicerats.

 

Källa: PwC.