Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

ILO:s konvention om arbete ombord på fiskefartyg

Foto: Wikimedia

Regeringens särskilde utredare Johan Franson överlämnade i dag betänkandet – ILO:s konvention om arbete ombord på fiskefartyg (SOU 2011:84) till infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd.

Utredningen har haft i uppdrag att utreda konsekvenserna för fiskare och fiskerinäringen av att Sverige ratificerar ILO:s konvention om arbete ombord på fiskefartyg samt lämna förslag till de författningsändringar som är nödvändiga för att undanröja eventuella hinder för en ratificering.

Syftet med konventionen, som beslutats av Internationella arbetsorganisationen (ILO), är att säkerställa att fiskare har anständiga arbetsförhållanden ombord. Utredningen anser att ett genomförande av konventionens bestämmelser om vilotid och säkerhetsbesättning sannolikt skulle öka säkerheten för besättningarna på fiskefartyg samt hindra olyckor och tillbud. Dock har även framkommit att just de kostnader ett införande av konventionens reglering om vilotider och krav om säkerhetsbesättning skulle medföra skulle innebära att lönsamheten för fiskerinäringen påverkas negativt.

I detta sammanhang måste även beaktas att även om Sverige väljer att inte ratificera konventionen och konventionen träder i kraft kan de ekonomiska och arbetsmässiga följderna bli negativa för fiskerinäringen. Regleringen i konventionen innebär nämligen att konventionens krav om arbets- och levnadsförhållanden ombord på fiskefartyg måste vara uppfyllda på svenska fiskefartyg vid sjöfart på en annan stats sjöterritorium om denna stat har ratificerat konventionen. Utredningen anser därför att Sverige bör avvakta med att ta ställning till ratifikationsfrågan till dess att det finns närmare besked om andra närliggande staters inställningar i frågan.

Om Sverige bestämmer sig för att ratificera konventionen krävs ändringar i lag eller förordning på några områden. I övrigt kan nödvändiga ändringar göras i myndighetsföreskrifter. För att nå överensstämmelse med konventionen föreslår utredningen bl.a. följande ändringar. Giltighetstiden för läkarintyg för personer som arbetar på fiskefartyg med en längd om 24 m eller mer eller på fiskefartyg som stannar till sjöss mer än tre dygn kortas ner från fyra till två år samt att innehållet i dessa intyg, utöver dagens krav avseende syn- och hörsel, även ska innefatta en bedömning om allmän medicinsk lämplighet. Krav om fastställande av säkerhetsbesättning ska uppställas för samtliga fiskefartyg med en längd om 24 m eller mer samt att fiskare som, utan att vara anställda, tjänstgör på fiskefartyg som stannar till sjöss mer än tre dygn ska omfattas av samma vilotidsreglering som gäller för sjömän inklusive anställda fiskare. Möjligheten att omfattas av arbetsbaserade förmåner i socialförsäkrings-balken och att ha rätt till ersättning enligt lagen om arbetslöshets-försäkring utvidgas för fiskare som arbetar på svenska fiskefartyg samt fiskare som arbetar på fiskefartyg från tredjeland men som är bosatta i Sverige. För att uppfylla konventionens krav på ett effektivt system för tillsyn och certifiering av arbets- och levnadsförhållandena ombord på fiskefartyg införs ett nytt certifikat – sjöarbetscertifikat för fiskefartyg.

Källa: Näringsdepartementet