Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Firefly vinner tvist i Högsta Domstolen

Firefly har sedan 2004 legat i tvist med dåvarande försäkringsgivare om rätten till försäkringsersättning för kostnader avseende en påstådd produktansvarsskada år 2001 i USA. Ärendet beviljades sedermera prövningstillstånd i Högsta Domstolen.

Högsta Domstolen har i sin dom av den 20 januari 2012 bifallit Fireflys talan och förpliktar därmed försäkringsgivaren att till Firefly utge 1.551.737 kr jämte ränta samt ersättning för rättegångskostnader i samtliga instanser.

Påverkan på Firefly
För Firefly innebär detta en extraordinär intäkt på cirka 2 mkr. Denna kommer att tas in i bokslutet för 2012. Alla kostnader för uppkomna tvister har tagits löpande under åren.

Stockholm den 20 januari 2012

För styrelsen
Lennart Jansson
VD

Källa: Firefly.