Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Sveriges Byggindustrier: ROT-avdraget fungerar bra

Sveriges Byggindustrier anser att Skatteverket på ett ambitiöst sätt gjort en genomgång av de olika aspekter som kan finnas på fakturamodellen och vi kan nu konstatera att den kommit för att stanna.

– Det är glädjande att konstatera att de problem med fakturamodellen som upplevdes i ett tidigt skede nu i allt väsentligt är ett minne blott. Skatteverkets förslag till förbättringar i systemet bör tas tillvara för en positiv utveckling av ROT-avdraget i framtiden, säger Björn Wellhagen, ansvarig för bostadsfrågor på Sveriges Byggindustrier.

Skatteverket har gjort en uppföljning och utvärdering av fakturamodellen för ROT- och RUT- avdrag. Den visar att fakturamodellen, som var omstridd när den lanserades, nu fått fotfäste och acceptans hos företagen samt deras kunder och upplevs som lätt att hantera. I rapporten föreslås dock vissa förbättringar. Bland annat föreslås att ansökan om utbetalning ska kunna ske genom ombud samt att anstånd med betalningen ska kunna medges företag som blivit återbetalningsskyldiga. Tyvärr förekommer missbruk av ROT-avdraget och Skatteverket föreslår åtgärder mot detta. I rapporten berörs även de gränsdragningsproblem som finns och de önskemål som finns att även ROT-arbeten som lämpligast utförs i verkstad ska omfattas av reglerna.

Skatteverket har tagit del av branschorganisationers och företags uppfattningar om hur reglerna fungerar och även tagit del av resultatet av den enkätundersökning som Byggbranschen i samverkan och Företagarna genomfört (december 2011). I rapporten redogörs för tillämpningen av fakturamodellen ur olika perspektiv samt lyfts fram områden där det finns en förbättringspotential.

– Vi ser det som önskvärt att ta fram en separat lagstiftning för ROT-avdraget som skiljer sig från reglerna för RUT-avdrag. Det skulle möjliggöra en mer ändamålsenlig utformning där även arbeten som utförs på verkstad och flera slags markarbeten skulle kunna omfattas av reglerna, avslutar Staffan Renström, skattejurist på Sveriges Byggindustrier.

Källa: Sveriges Byggindustrier.