Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Nytt samarbete ska lyfta Knutpunkten

Foto: Kasper Dudzik

Helsingborgs kollektivtrafiknod Knutpunkten står inför stora utmaningar och förändringar. För att kunna skapa långsiktigt goda och hållbara lösningar inför framtiden krävs en helt ny typ av samarbete. Det är de åtta intressenterna i anläggningen överens om. Under 2009 har en avsiktsförklaring kommit på plats och nyligen färdigställdes ett program som beskriver intressen och mål med parternas fortsatta arbete.

Resandet med kollektivtrafik i Skåne har ökat drastiskt sedan Knutpunkten byggdes och en fördubbling prognostiseras fram till 2020. När Knutpunkten byggdes för 20 år sedan dominerade färjetrafiken, men idag står tågtrafiken för de största resandemängderna. Samtidigt har Helsingborgs stad påbörjat H+ projektet, ett omfattande stadsförnyelseprojekt i de centrala södra delarna av staden. I projektet ingår Södertunneln, en ny järnvägstunnel som ska byggas direkt söder om Knutpunkten och som ger upphov till förlängda plattformar och nya entréer. Idag vänder sig Knutpunkten strukturellt helt åt norr och öster men kommer i framtiden att behöva öppnas upp mot nya bostäder, arbetsplatser och utökad handel i de södra stadsdelarna.

I programmet skriver aktörerna bland annat att:

”Knutpunkten ska upplevas som en attraktiv plats där besökare känner sig välkomna, trygga och gärna spenderar sin tid. Knutpunkten skall hålla hög arkitektkonisk kvalitet och hela det offentliga rummet inuti Knutpunkten ska kunna axla rollen som entrérum till Helsingborg.”

– När Knutpunkten byggdes var anläggningen unik eftersom så många olika trafikslag kunde sammanföras på en plats. Eftersom vi har en komplex intressent- och ägarbild är det samverkan oss emellan som kommer att göra framtida Knutpunkten till en unikt bra entré och mötesplats i Helsingborg, säger Håkan Asmoarp, projektledare för H+ projektet på Helsingborgs stad.

Samarbetet kring Knutpunkten löper nu vidare genom att två arkitektteam under våren 2010 ska utarbeta förslag som belyser hur en sammanhållen resandeanläggning i samspel med befintliga och nya verksamheter kan fungera och se ut år 2020. En upphandling enligt LOU har genomförts och de två företag som fått uppdraget är Metro Arkitekter AB och Tengbomgruppen AB.

– Fantastiskt kul att bli utvald till denna utmaning. Framtida Knutpunkten är mer än en station, den kommer för många att vara ett signum för Helsingborg. Det förpliktigar, säger Claes Janson på Metro Arkitekter.

– Knutpunkten ska vara något mer än bara en passage på vägen. Det är dags att lösa upp knutarna och låta byggnaden bli den mötesplats och nav som läget påkallar. Knutpunkten är länken mellan H+ och ”gamla staden” och byggnaden måste öppna sig och förmedla det uttrycket åt alla håll. Övergångarna mellan trafikslagen måste förenklas, bli både trevligare och säkrare, säger Sonny Matsson på Tengbomgruppen.

Programmet för ”Knutpunkten 2020” har tagits fram som ett intressentbaserat samverkansprojekt inom stadsförnyelseprojektet H+. De samverkande aktörerna som står bakom programhandling och upphandling är: Banverket, Helsingborgs stad, Region Skåne, Skånetrafiken, Helsingborgs Hamn AB, Scandlines AB och de tre fastighetsägarna Nordic Land, Wihlborgs Fastigheter AB och Fastighets AB Ankaret.

Programmet finns att ladda ner på www.helsingborg.se/hplus titta under länken ”Hämta material”.

Bakgrund

Knutpunkten är en av Sveriges största trafikanläggningar med cirka 45000 besökare per dag och också en viktig mötesplats i Helsingborg. Anläggningen knyter samman färjetrafik, fjärrtåg, regionaltåg, fjärrbussar, regionbussar och stadsbussar mitt i Helsingborgs centrum. Knutpunkten är också en del av stadskärnan med sitt utbud av matställen, handel, kontor och hotell.

Källa: Helsingborg