Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

”Rädda bin och bönder!”: En miljon underskrifter i det europeiska medborgarinitiativet är ett tecken till EU:s medlagstiftare att behålla miljöambitionen

I förra veckan svarade kommissionen på det europeiska medborgarinitiativet ”Rädda bin och bönder! För ett bivänligt jordbruk och en sund miljö”.

Kommissionen välkomnar initiativet och erkänner medborgarinitiativets betydelse, särskilt eftersom de sammanhängande kriserna – klimatförändring, förorening och förlust av biologisk mångfald – utgör växande problem för Europas jordbruk och livsmedelstrygghet. En tredjedel av arterna av bin, dagfjärilar och blomflugor i EU är på tillbakagång, samtidigt som 80 % av arterna av grödor och vilda blomväxter är beroende av djurpollinering. Hälften av jordbruksmarken i EU riskerar redan att ha ett pollineringsunderskott Hotet mot pollinatörers existens är ett hot mot livsmedelstrygghet och livet på jorden.

Medborgarinitiativets framgång är ett tydligt tecken på allmänhetens breda stöd för åtgärder som gynnar pollinerande insekter, biologisk mångfald och hållbart jordbruk. Mot denna bakgrund uppmanar kommissionen Europaparlamentet och rådet att snabbt nå ambitiösa överenskommelser om redan framlagda lagstiftningsförslag som skyddar och återställer europeiska pollinatörer och omsätter medborgarnas ambition till lagstiftning.

Övergripande åtgärder för hållbara livsmedelssystem

Kommissionens åtgärder inom ramen för den europeiska gröna given för att trygga livsmedelssystemens hållbarhet omfattar särskilt följande: EU:s strategi Från jord till bord och strategin för biologisk mångfald, lagen om restaurering av natur, förordningen om hållbar användning av bekämpningsmedel, en översyn av EU-initiativet om pollinatörer, ”den nya given för pollinatörer”, och EU:s nya gemensamma jordbrukspolitik för perioden 2023–2027. Tillsammans utgör kommissionens förslag och initiativ ett omfattande svar på de uppmaningar som framförts i initiativet.

I förslaget till förordning om hållbar användning av bekämpningsmedel fastställs en ambitiös väg för att minska riskerna med och användningen av kemiska bekämpningsmedel i EU, inklusive inom jordbruket. Kommissionen har föreslagit att risken för och användningen av kemiska bekämpningsmedel i EU:s jordbruk minskas med 50 % fram till 2030 inom definierade parametrar. För att säkerställa att denna totala minskning uppnås på EU-nivå kommer medlemsstaterna att fastställa nationella minskningsmål. Nya åtgärder kommer att ytterligare säkerställa att alla jordbrukare och andra yrkesmässiga användare av bekämpningsmedel tillämpar integrerat växtskydd. Detta innebär att man i första hand väljer alternativa och miljövänliga metoder för att förebygga och bekämpa angrepp av skadegörare, och att kemiska bekämpningsmedel bara används som en sista utväg. I den globala ramen för biologisk mångfald, som man enades om i december 2022 i Montréal, åtog sig EU och EU-länderna också att minska den totala risk som bekämpningsmedel utgör med hälften senast 2030.

Förslaget till lag om restaurering av natur bidrar också till att vända minskningen av populationerna av pollinatörer senast 2030 och ge naturen större plats i jordbrukslandskapet, inbegripet genom särskilda mål för restaurering av jordbruksekosystem. Lagförslaget om restaurering av natur kombinerar ett övergripande mål för restaurering av natur i EU:s land- och havsområden med bindande restaureringsmål för specifika livsmiljöer och arter. Dessa åtgärder bör senast 2030 omfatta minst 20 % av EU:s land- och havsområden och senast 2050 alla ekosystem som är i behov av restaurering.

Tillsammans har dessa förslag banbrytande potential för bevarande av pollinatörer på EU-nivå.

Vad händer nu?

I stället för att föreslå nya rättsakter är prioriteringen att se till att de förslag som för närvarande förhandlas fram av medlagstiftarna och som vart och ett är högst relevant i sammanhanget för detta europeiska medborgarinitiativ, antas och sedan genomförs i tid, tillsammans med ett effektivt genomförande av den gemensamma jordbrukspolitiken. Över en miljon underskrifter för detta medborgarinitiativ är en tydlig signal om och uppmuntran till att den höga ambitionsnivån i kommissionens förslag bör bibehållas.

Bakgrund

Det europeiska medborgarinitiativet ”Rädda bin och bönder!” återspeglar allmänhetens oro för det europeiska jordbrukets miljömässiga och socioekonomiska hållbarhet och är en uppmaning till kommissionen att:

  • fasa ut syntetiska bekämpningsmedel senast 2035,
  • återställa den biologiska mångfalden inom jordbruket, och
  • stödja jordbrukare i omställningen till ett hållbart jordbruk.

Det europeiska medborgarinitiativet lanserades i april 2012 som ett sätt för befolkningen att sätta frågor på dagordningen inom en rad olika politikområden. Genom ett medborgarinitiativ kan en miljon människor från minst sju EU-länder uppmana kommissionen att föreslå lagstiftning på de områden där kommissionen har befogenhet. Medborgarinitiativet är ett av de viktigaste innovativa verktygen för att främja deltagandedemokrati på EU-nivå.

Kommissionen har till dags dato tagit emot 125 ansökningar om att lansera ett medborgarinitiativ. Hittills har nio lämnats in till kommissionen efter att ha nått tröskeln på en miljon underskrifter.

Initiativet ”Rädda bin och bönder! För ett bivänligt jordbruk och en sund miljö” är det sjunde medborgarinitiativ som kommissionen svarar på. Detta medborgarinitiativ ligger i linje med uppmaningarna från konferensen om Europas framtid, där medborgarna insisterade på behovet av säker, hållbar, rättvis, klimatansvarsfull och överkomlig livsmedelsproduktion som skyddar den biologiska mångfalden och ekosystemen samtidigt som livsmedelstryggheten tryggas.

Källa: Europeiska kommissionen
Foto: Jon Sullivan