Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Lärarbrist hotar grön industrisatsning

I Norr- och Västerbotten pågår en omfattande etablering av nya företag och expansion av befintliga. En väl fungerande skola med utbildade lärare är nödvändig för regionens möjlighet att attrahera kompetens. Bristen på lärare är en utmaning, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) har därför analyserat situationen och tagit fram förslag på åtgärder för att öka andelen behöriga lärare.

– Bristen på lärare i norra Sverige kan hota företagens möjligheter att rekrytera experter från andra delar av Sverige och övriga världen. Många insatser görs redan för att få fler behöriga lärare – men mer behöver göras, säger Elisabet Nihlfors, IVA-ledamot och arbetsgruppens ordförande.

Skolan viktig för regionernas attraktivitet

Digitaliseringen i samhället går snabbt och samtidigt pågår en omställning i grön riktning av basindustrierna i norra Sverige. Många av de experter som anställs utifrån har familj och barn, som ska gå i regionens skolor. På sikt kan befolkningen i Norr- och Västerbotten komma att öka med omkring 100 000 personer, vilket gör att behovet av utbildade lärare kommer att öka ytterligare.

Utbildningsnivån generellt lägre

Lärarbristen i hela Sverige är stor. Idag har kommunerna i Norr- och Västerbotten därutöver ett gemensamt problem i form av höga pensionsavgångar. En annan faktor som påverkar rekryteringen till högre utbildning är andelen invånare som har eftergymnasial utbildning. Den är lägre i Norrbotten jämfört med övriga landet. Det bidrar till att både Luleå tekniska universitet och Umeå universitet har svårt att fylla en del av sina utbildningsplatser, främst inom förskollärar- och ämneslärarutbildningarna.

– För att motverka lärarbristen räcker det inte enbart med att fylla utbildningsplatserna. Insatser behöver samtidigt göras så att de barn och unga som nu går sin utbildning möter kunniga lärare, säger Elisabet Nihlfors.

Exempel på förslag från IVA för att minska lärarbristen

Öka flexibiliteten i regelverket när det gäller antalet utbildningsplatser på lärosäten. När lärosäten får ett stort antal kvalificerade sökande men inte kan anta fler på grund av regeringens regler för antalet utbildningsplatser kan detta vara begränsande. För att lärosäten ska kunna examinera fler lärare, och därmed bidra till kompetensförsörjningen av lärarkåren behöver regelverket kring utbildningsplatser ses över.

Öka antalet kombinationsutbildningar som ger dubbla examina. Kombinerade utbildningar bör erbjudas inom fler områden som kan förenas med lärarutbildningen. Exempelvis skulle utbildningar med dubbla examina kunna erbjudas på stora lärosäten eller på de lärosäten som ligger i städer och regioner med stor lärarbrist.

Öka och underlätta karriärväxling till läraryrket för att fler ska kunna bli lärare.

Öka antalet förenade anställningar – lärarpar: industrier, akademi (studenter) och skolor paras ihop för att erbjuda förenade anställningar där industrierna ”tecknar upp sig” med en del av arbetstiden för att vara i skolan. Dessa lärarpar kan ”täcka upp” där exempelvis tekniklärare saknas. Ingenjören står för det tekniska sakinnehållet och läraren för pedagogiken.

Källa och foto: IVA