Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Sjukvårdens kvalitet påverkar hälsovinsterna när byter till nya behandlingsalternativ

Vinsterna med att gå över till nya blodproppshämmande läkemedel såsom dabigatran (Pradaxa) vid förmaksflimmer varierar beroende på kvaliteten på sjukhusens rutinbehandling med warfarin (Waran). Detta rapporteras idag av professor Lars Wallentin, Uppsala kliniska forsknings center (UCR), på den Europeiska hjärtkongressen i Stockholm. Studien publiceras samtidigt i tidskriften The Lancet.

Ungefär 100 000 svenskar lider av förmaksflimmer, som bland annat ökar risken att drabbas av stroke från blodproppar bildade i hjärtats förmak. Risken för stroke och dödsfall kan minskas avsevärt genom förebyggande behandling med det blodproppshämmande läkemedlet warfarin, men behandlingen innebär samtidigt en ökad risk för blödning, inklusive hjärnblödning. Doseringen måste därför kontrolleras noggrant genom mätningar av blodets levringsförmåga med den så kallade INR-metoden. INR-värdet under warfarinbehandling bör ligga mellan 2.0 och 3.0 eftersom strokerisken ökar vid alltför låg nivå, medan en för hög nivå istället ökar blödningsrisken avsevärt. Tiden som patienterna hålls inom detta terapeutiska intervall (TTR) varierar dock mycket mellan olika länder och även mellan olika sjukhus. Denna skillnad i kvalitet är ett problem när man jämför warfarinbehandling med nya läkemedel.

Effekten av dabigatran studerades i den s.k. RE-LY-studien och visade sig vara både effektivare och säkrare än standardbehandling med warfarin. RE-LY-studien var en global studie som omfattade 951 testcentra i 44 länder. Standardbehandling med warfarin jämfördes med dabigatran 110 mg och 150 mg två gånger dagligen i 18,113 patienter med förmaksflimmer och förhöjd risk för att drabbas av stroke. Behandling med dabigatran 150 mg gav ett bättre skydd mot stroke än behandling med warfarin och minskade samtidigt risken för hjärnblödning. Behandling med dabigatran 110 mg gav ett lika bra skydd mot stroke som behandling med warfarin, men med lägre risk för alla typer av blödning.

På grund av att TTR varierar mellan olika sjukhus och olika länder har nu utfallet av warfarinbehandling jämfört med dabigatranbehandling analyserats med hänsyn till denna variation. Medelvärdet av tiden inom behandlingsintervallet INR 2.0-3.0 för ett sjukhus användes som parameter för att bedöma standarden i warfarinbehandling. Resultaten visade att dabigatrans skyddande effekt mot stroke och hjärnblödning jämfört med warfarin gällde oberoende av sjukhusens kvalitet på warfarinbehandling.

– När det gällde dödlighet eller hjärtkärlkomplikationer i stort var fördelen med dabigatran större på de sjukhus där kvalitet på warfarinbehandlingen var sämre, säger professor Lars Wallentin, som lett studien.

Sammanfattningsvis visar studien att den lokala standarden på sjukvården har betydelse för de hälsovinster som kan uppnås vid övergång till nya behandlingsalternativ.

Dabigatran utvecklas av företaget Boehringer Ingelheim, som också finansierat studien.

Källa: Mynewsdesk.