Nya EU-omfattande regler för att skydda visselblåsare

På tisdagen godkände Europaparlamentet ny lagstiftning för att stärka skyddet för visselblåsare i hela EU.

  • Nytt system för att uppmuntra och skydda personer som rapporterar brott mot EU:s lagar
  • Visselblåsare kommer att kunna välja mellan interna och externa rapporteringskanaler
  • Effektivt skydd mot repressalier från arbetsgivare

Den nya lagen, som Europaparlamentets förhandlare redan informellt hade enats med EU-ländernas regeringar i rådet om, slår fast nya EU-omfattande normer för att bättre skydda visselblåsare som rapporterar eventuella brott mot EU-lagstiftningen inom en mängd områden, t.ex. när det handlar om offentlig upphandling, finansiella tjänster, penningtvätt, produkt- och transportsäkerhet, kärnsäkerhet, folkhälsa och konsument- eller dataskydd.

Texten antogs med 591 ja-röster, 29 nej-röster och 33 nedlagda röster.

Säkra rapporteringskanaler

För att säkerställa att potentiella visselblåsare förblir säkra och att de uppgifter som lämnas ut förblir konfidentiella kommer den nya lagen att fastställa säkra kanaler för rapportering, både inom en organisation och till myndigheter (interna och externa kanaler), samt till relevanta EU-institutioner, organ och byråer.

Reglerna innebär också att visselblåsare, under vissa omständigheter, får möjlighet att offentliggöra information, t.ex. till media, utan att kunna straffas för det. Det kan t.ex. bli aktuellt om en arbetsplats inte skulle vidta några lämpliga åtgärder som svar på en visselblåsares första rapport, eller om det finns en överhängande fara för allmänintresset eller en risk för repressalier mot personen i fråga.

Förhindrande av repressalier och effektivt skydd

Den nya lagen förbjuder uttryckligen hämndaktioner mot visselblåsare och inför garantier för att förhindra att de sägs upp, degraderas, trakasseras eller får utstå andra former av repressalier på sin arbetsplats. De som hjälper personer med att slå larm om missförhållanden, t.ex. kontaktpersoner, kolleger och släktingar, kommer också att vara skyddade.

EU-länderna måste dessutom se till att visselblåsare har tillgång till omfattande och oberoende information och rådgivning om tillgängliga förfaranden och rättsmedel samt eventuellt rättsligt stöd. Visselblåsare kan även komma att få ekonomiskt och psykologiskt stöd i samband med rättsliga förfaranden.

Citat

– De senaste skandalerna som Luxleaks, Panamadokumenten och Football Leaks har bidragit till att uppmärksamma hur sårbara visselblåsare är i dag. Inför EU-valet har Europaparlamentet nu skickat en stark signal om att vi lyssnar till medborgarnas farhågor och drivit på för robusta regler som garanterar säkerheten för människor som väljer att träda fram, sa föredraganden Virginie Rozière (S&D, FR) efter omröstningen.

Nästa steg

Lagen måste nu godkännas av EU:s ministrar i rådet. EU-länderna kommer sedan att ha två år på sig att anpassa sin nationella lagstiftning efter det nya direktivet.

Bakgrund

Den senaste tidens skandaler, från LuxLeaks till Panamadokumenten och avslöjandena om Cambridge Analytica, har visat att visselblåsare kan spela en viktig roll för att avslöja olaglig verksamhet som skadar allmänintresset och medborgarnas och samhällets välfärd.

För närvarande erbjuder endast tio EU-länder (Sverige, Frankrike, Ungern, Irland, Italien, Litauen, Malta, Nederländerna, Slovakien och Storbritannien) visselblåsare ett omfattande rättsligt skydd. I de övriga länderna är skyddet uppdelat eller enbart tillämpligt på vissa sektorer eller kategorier av arbetstagare.

Källa: Europaparlamentet