Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Skolinspektionens rapport om Timrås kommun: Var tredje elev lämnar grundskolan utan betyg i alla ämnen

Foto: Wikimedia

Kunskapsresultaten har varit låga i flera år i Timrå kommun och många elever lämnar grundskolan utan godkända betyg i alla ämnen. Ansvariga för skolan måste därför vidta kraftfulla åtgärder för att förbättra elevernas resultat. Det konstaterar Skolinspektionen i en rapport som presenteras i dag.

Skolinspektionen har gått igenom skolor och övrig utbildningsverksamhet i Timrå kommun. Tillsynen är en del av Skolinspektionens genomgång av samtliga kommuner och skolor i landet. Skolinspektionen lyfter i första hand fram områden där skolverksamheten brister och som behöver förbättras utifrån elevernas rätt till god utbildning i trygg miljö.

Många elever i Timrå kommun lämnar grundskolan utan godkända betyg i alla ämnen. År 2009 var det 36 procent av eleverna i årskurs 9. Ansvariga för grundskolan gör ingen samlad utvärdering av elevernas kunskapsresultat för att ta reda på hur fler elever ska kunna nå målen. De saknar därför ett viktigt underlag för beslut om resurser och stödinsatser, något som kan vara avgörande för elevernas kunskapsutveckling.

– Rektorerna måste ta ett större ansvar för att elevernas resultat följs upp och utvärderas för att se så att ingen halkar efter i skolan. Det är också viktigt att rektorerna, liksom kommunen, analyserar det samlade kunskapsresultatet för att bedöma vilka åtgärder som krävs av skolan för att fler elever ska nå målen i utbildningen, säger Eva Edlund, Skolinspektionen, som ansvarat för tillsynen.

Några övriga iakttagelser:

Timrå kommun måste se till att alla förskolor och fritidshem har verksamheter som är tydligare inriktade mot de nationella målen.
På gymnasieskolan når eleverna goda kunskapsresultat.
Även inom vuxenutbildningen når de studerande goda resultat. Men vuxenutbildningen för utvecklingsstörda måste bättre följa upp och utvärdera de studerandes kunskapsresultat.
Samtliga skolor och övriga utbildningsverksamheter har planer mot kränkande behandling men många tar inte upp vilka insatser man tänker genomföra för att förhindra och förebygga kränkningar.

Redovisning senast 28 oktober 2010
Senast den 28 oktober 2010 ska Timrå kommun redovisa vad man gjort för att rätta till de brister som Skolinspektionen pekat på.

Källa: Statens Skolinspektion