Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Sverige fick över 100 nya naturreservat 2021

Sverige fick fler än 100 nya naturreservat förra året, visar ny statistik från SCB och Naturvårdsverket. Det största av dessa är Slite skärgård vid Gotlands kust.

Ökningen av formellt skyddad natur i Sverige utgjordes framför allt av naturreservat förra året.

– Under 2021 ökade antalet naturreservat i Sverige med 101 områden. Den sista december i fjol hade vi fler än 5 300 naturreservat, säger Karin Hedeklint, expert på markanvändning på SCB.

Den totala arealen formellt skyddad natur ökade med 27 000 hektar under fjolåret. Av ytan som tillkommit består tre fjärdedelar av landområden eller inlandsvatten.

Det största nya naturreservatet var Slite skärgård som ligger på den östra sidan av Gotland. Beslutet om att området skulle bli ett naturreservat fattades 2016, men trädde i kraft förra året.

– Det omfattar mer än 6 300 hektar totalt, varav nästan 6 000 hektar hav, säger Karin Hedeklint.

Permanent och formellt skyddad natur i Sverige

Typ av skyddad natur Antal Areal totalt (hektar) Andel (%)
Nationalparker 30 743 502 1,4
Naturreservat 5 342 5 040 985 9,5
Naturvårdsområden 89 149 346 0,3
Biotopskyddsområden i skogsmark 8 617 32 713 0,1
Övrigt biotopskyddsområde 129 475 0
Nationalstadsparken 1 2 614 0
Natura 2000 4 125 7 802 894 12,4
Summa utan överlappande arealer 8 850 626 14,3

SCB tar i samarbete med Naturvårdsverket fram årlig statistik om skyddad natur. Ett skyddat område är ett geografiskt definierat område som är permanent utpekat, reglerat och förvaltat för att uppnå specifika syften och bevarandemål.

Av Sveriges hela areal med land och inlandsvatten är 15 procent formellt skyddad. Den allra största delen är permanent skyddad enligt instrument i miljöbalken. Där ingår nationalparker, naturreservat, naturvårdsområden, biotopskyddsområden, nationalstadsparken och Natura 2000-områden. Även naturvårdsavtal enligt jordabalken och Naturvårdsverkets överenskommelse med Fortifikationsverket ingår i Sveriges formellt skyddade natur.

Källa: SCB

Bild: Asunden, Slite skärgård. Foto: Jonaldos