Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

5 områden där klimatlagar kommer att påverka din verksamhet

Flera lagstiftningsförslag inom klimatområdet gör snabba framsteg i EU. Under 2024 väntas stora förändringar äga rum inom bland annat hållbarhetsredovisning, cirkularitet, leverans- och värdekedjor, utfasning av fossila bränslen och greenwashing.

– 2024 kommer att bli ett avgörande år för hållbarhetsarbetet i EU. Flera viktiga hållbarhetsinitiativ kommer att slutföras och valet till Europaparlamentet i juni kommer att avgöra riktningen och ambitionsnivån för nästa våg av klimatlagar och -initiativ, säger Lennart Nordqvist, partner på Deloitte.

Deloittes studie Sustainability Regulation Outlook 2024 utforskar fem områden där EU driver ett antal hållbarhetsfokuserade lagstiftningsinitiativ. Inom vart och ett av områdena anger rapporten de regulatoriska förändringar som äger rum och ger förslag på hur företag kan förbereda sig för att möta nya krav.

De fem områdena är:

  1. Hållbarhetsredovisning: Även om den svenska lagstiftningsprocessen fortfarande är pågående, trädde Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) i kraft den 1 januari. Därmed höjdes kraven på hållbarhetsrapportering för många företag inom EU. De flesta påbörjade förberedelserna för CSRD långt före årsskiftet, men för många återstår arbete för att uppfylla de nya kraven fullt ut.
  2. Cirkularitet: Sex lagstiftningsinitiativ kopplade till cirkularitet kommer att träda i kraft inom EU under 2024. Dessa kommer införa en rad krav, från produktutformning till beslut om bortskaffande av uttjänt avfall.
  3. Leverans- och värdekedjor: Nya initiativ kommer att påverka hur företag kan sälja produkter och tjänster på EU-marknaden. Företag kommer att behöva utvärdera sin användning av sällsynta jordartsmetaller, bidrag till avskogning och relationer med sina leverantörer.
  4. Utfasning av fossila bränslen: Nya initiativ kopplat till användning av råvaror och förnybara bränslen och nya energieffektiva standarder för byggnader kommer att påverka företagens resa mot minskade koldioxidutsläpp. Företag kommer att behöva rapportera sina framsteg via CSRD, vilket kommer tvinga dem att spåra sina utsläpp och rapportera sina minskningsmål.
  5. Greenwashing: Slutförandet av ny lagstiftning om greenwashing och det ökade antalet avslöjanden och rättstvister kommer att driva fler företag till att vidta åtgärder för att säkerställa att deras gröna påståenden är korrekta och försvarbara.

– När företag planerar hur de ska uppfylla sina hållbarhetsåtaganden måste de kritiskt överväga hur nya regler kommer att påverka deras affärsstrategier och verksamhetsmodeller, och hur de kan utnyttjas för att påskynda övergången till en mer hållbar ekonomi. Vår rapport lyfter ett antal åtgärder som företagsledare bör ta inom kritiska områden för att ligga steget före, säger Helena Nordström, director på Deloitte.

Källa: Deloitte

Deloitte är tjänsteleverantör av revision, redovisning, rådgivning inom skatt och juridik, consulting, finansiell rådgivning och riskhantering, och levererar tjänster till nästan 90% av Fortune Global 500® samt tusentals privatägda företag.

Foto: Deloitte