Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Kostnaderna för kommunala verksamheter steg med 11,2 miljarder

Foto: Wikimedia

Kostnaderna för kommunernas verksamheter uppgick till 486,0 miljarder kronor förra året . Det är en ökning med 11,2 miljarder eller 2,4 procent jämfört med 2008. Kommunerna köpte verksamhet för 80,3 miljarder kronor 2009, vilket är en ökning med 11,4 procent jämfört med föregående år.

Kommunernas kostnader för köp av verksamhet utgjorde därmed 17 procent av kommunernas totala driftkostnad, vilket är en ökning med två procentenheter jämfört med föregående år.

Verksamheten för individ och familjeomsorg samt förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg ökade mest

Individ och familjeomsorgen var den verksamhet som uppvisade den största procentuella kostnadsutvecklingen mellan åren 2008-2009. Kostnaderna steg från 30,2 till 32,5 miljarder vilket motsvarar en ökning på 7,6 procent. Övrig vuxenvård och ekonomiskt bistånd har stått för de största kostnadsförändringarna inom individ och familjeomsorgen. Dessa delverksamheter ökade med 24,9 respektive 15,8 procent.

Kostnaderna inom verksamhetsområdena förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg var de verksamheter som ökade näst mest efter individ och familjeomsorgen. Kostnaderna uppgick till 65,4 miljarder kronor, jämfört med 62,5 miljarder kronor år 2008. Detta motsvarar en kostnadsökning på 4,6 procent, vilket är lägre än ökningen mellan åren 2007-2008 som då var 7 procent. Förskola (dagis) var den delverksamhet som ökade mest mellan åren 2007-2008, ökningen var 5,2 %.

Definitioner och förklaringar

Kostnad

Verksamhetens kostnad räknas fram som bruttokostnaden minskad med dels interna intäkter, d v s intäkter från andra förvaltningar i kommunen, dels för intäkter från försäljning av verksamhet till andra kommuner och landsting.

Extra ordinära poster

Avser intäkter och kostnader som inte härrör från kommunernas ordinarie verksamhet. Hit räknas t.ex. försäljning av aktier och andra anläggningstillgångar eller extraordinära avskrivningar.

Individ och familjeomsorg

Individ och familjeomsorgen omfattar verksamheterna, insatser till barn och unga, insatser till vuxna med missbruksproblem, övriga insatser till vuxna, ekonomiskt bistånd samt familjerätt och familjerådgivning.

Förskoleverksamhet och skolbarnomsorg

Förskoleverksamhet bedrivs i form av förskola (dagis), pedagogisk omsorg (familjedaghem) och öppen förskola.  Skolbarnomsorg bedrivs i form av fritidshem, pedagogisk omsorg (familjedaghem) och öppen

Källa: Scb.