Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Gallring ur belastningsregistret av uppgifter om unga lagöverträdare

 

Foto: Wikimedia

Regeringen har i dag beslutat att inhämta Lagrådets yttrande över ett förslag om ändringar i lagen om belastningsregister. Förslaget syftar till att begränsa de konsekvenser som en registrering medför för unga lagöverträdare.

För en ung person som gjort sig skyldig till brott kan registreringen i belastningsregistret få långtgående konsekvenser. Till exempel påverkas möjligheterna till utlandsstudier, att beviljas körkort och få vissa anställningar. Sådana konsekvenser är särskilt kännbara för unga eftersom de befinner sig i en tidpunkt i livet då de ska skapa grunden för sina framtida liv. Det finns därför skäl att skapa särskilda regler om gallring för unga lagöverträdare.

Förslaget innebär att vissa uppgifter i belastningsregistret ska gallras ur registret fem år efter domen eller beslutet, i stället för som i dag tio år, om uppgiften avser en person som var under 18 år vid tidpunkten för brottet. Detta gäller uppgifter om skyddstillsyn, villkorlig dom, ungdomsvård, överlämnande till vård enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall, ungdomstjänst och om att någon har förklarats fri från påföljd för ett brott begånget under påverkan av en allvarlig psykisk störning.

De nya bestämmelserna ska tillämpas även på uppgifter som har registrerats i belastningsregistret före ikraftträdandet. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 september 2010.

Källa: regeringen.se