Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Banverket röjer längs järnvägen i Lund

Gunnesbo stn. Foto: Wikimedia

Banverkets personal börjar nu att beskära och fälla träd och häckar längs vissa sträckor av Västkustbanan, framförallt allt den del av järnvägsspåret som passerar Gunnesbo. Märkning och röjning sker i samarbete med personal från Lunds kommun med målsättningen att bevara grönskan i så hög grad som möjligt utan att påverka säkerhet och framkomlighet för spårtrafiken.

Enligt Banverket faller i snitt faller ett träd om dagen över järnvägen med kostsamma skador på kontaktledningarna som följd. Tågförseningarna som följer orsakar stora samhälleliga kostnader och järnvägens konkurrenskraft minskar. Det är orsaken till att Banverket 2006 startade projektet Trädsäkra järnvägar i syfte att skapa en helt trädsäker zon intill spåret. I ett första steg prioriteras 450 mil järnväg som är strategiskt viktig för person-och godstrafik.

Idag går ca 300 mil av Sveriges järnvägar genom detaljplanerat område, privata tomter, kyrkogårdar, parker, rekreationsområden m.m. På dessa platser finns ofta stora, gamla träd eller häckar som står så nära järnvägen att de kan utgör en fara för järnvägens säkerhet om de tappar grenar, går av eller faller.

Inom Lunds kommun har Banverket identifierat ett antal träd och häckar som måste beskäras eller fällas.  Allmän röjning längs spåret sker från vecka 14 medan beskärningen av träd sker senare i år. I aktuella områden kommer träd att fällas eller beskäras som inom 10 år kan bli så höga att de riskerar att nå järnvägen om de faller. Normalt avverkas en 20 meter bred skötselgata på vardera sida med järnvägen.

Källa: Lund