Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Dyster prognos från bankerna

Bankernas utlåning till små och medelstora företag fortsatte att minska under det fjärde kvartalet förra året. Bankerna är också mycket pessimistiska i sin prognos över utlåningen det kommande året. Förväntningarna på utlåningen är nu nere i samma botten nivåer som rådde under finanskrisen för tre år sedan. Det framgår av en undersökning bland 150 bankkontorschefer som genomförs på uppdrag av Almi Företagspartner.

Sedan i somras har bankernas utlåning till små och medelstora företag minskat i ett accelererande tempo. I undersökningen som genomfördes i juni uppgav 7 procent av bankkontoren att utlåningen minskade. I septembermätningen uppgav 18 procent att den minskade. Och i den nyligen genomförda undersökningen uppgav 23 procent av bankkontoren att utlåningen minskade. En så hög andel av bankkontoren som uppger en minskad utlåning har inte uppmätts sedan december 2008.

I sin prognos om den framtida utlåningen är bankerna mycket pessimistiska. Närmare hälften av bankkontoren tror att utlåningen kommer att minska under 2012. Det är en stor skillnad jämfört med sommaren 2011 då endast 7 procent trodde att utlåningen skulle minska det kommande året.

– En anledning till den minskade utlåningen är att företagen väljer att avvakta med investeringar som en följd av höstens oro på de finansiella marknaderna. En annan förklaring är att bankerna blivit mer restriktiva i sin kreditgivning, säger Anna Hallberg, vice vd och finansdirektör på Almi Företagspartner.

Bankernas marginal ökar kraftigt
I den färska undersökningen uppger över hälften av kontorscheferna att bankernas marginal på utlåningen ökade under fjärde kvartalet. Samtidigt har det blivit svårare att få lån. Ungefär vart fjärde kontor uppger att kreditvillkoren har skärpts. Svårast är det för nya företagskunder att få lån.

– Under hösten har vi haft en viss avmattning i Almis utlåning till små och medelstora företag. Nu ser vi dock en ökad efterfrågan, som kan förklaras av bankernas ökade försiktighet. När bankerna stramar åt sin kreditgivning är Almi ofta det enda alternativet för många små och medelstora företag. Men vi konkurrerar inte med bankerna, vanligtvis har vi med banken i en del av lånet till kunden, säger Anna Hallberg.

Pessimism om konjunkturutvecklingen
På frågan om konjunkturen kommer att stärkas eller försvagas under 2012 är bankkontoren mycket pessimistiska. Tre av fyra kontor tror att konjunkturen försvagas under 2012. Så pessimistiska har bankkontoren inte varit sedan december 2008

Bankkontoren lånar ut till små och medelstora företag
Bankkontorens företagsutlåning går till största delen till små och medelstora företag. Nio av tio kontor uppger att mellan 80 och 100 procent av utlåningen går till företag med färre än 250 anställda.

Om undersökningen
Undersökningen genomförs varje kvartal av CMA – Centrum för Marknadsanalys AB på uppdrag av Almi Företagspartner AB och är baserad på telefonintervjuer med 150 bankkontorschefer i hela landet. Den senaste undersökningen är baserad på telefonintervjuer under perioden 6 – 20 december 2011.

Källa: Almi Företagspartner AB.