Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Stockholms tingsrätt har i dag meddelat dom i det s.k. Insidermålet

Foto: Wikimedia
Foto: Wikimedia

 

Ekobrottsmyndigheten har väckt åtal mot 5 personer för grova insiderbrott och mot 1 person för medhjälp till grova insiderbrott. Åtalet omfattar i sin huvuddel tiden april 2005 – april 2007. De åtalade affärerna har skett via Luxemburg och Schweiz och gäller affärer i 23 bolag, de flesta nordiska. Handel har även skett med aktier i ett holländskt och ett mexikanskt bolag.

Tingsrätten har ogillat åtalet i insiderdelen på olika grunder, men i de flesta fall med hänvisning till att åklagarna inte har förmått uppfylla det stränga beviskrav som gäller generellt i brottmål.

De 2 huvudåtalade i insiderdelen har också åtalats för grovt skattebrott avseende intäkter från den värdepappershandel som har ägt rum under 2005 och som skulle ha deklarerats vid 2006 års taxering. I den delen har tingsrätten till en början ogillat de tilltalades yrkanden att åtalet skall avvisas på grund av förbudet mot dubbel bestraffning. Tingsrätten har därvid hänvisat till Högsta domstolens beslut den 31 mars 2010 i 2 liknande mål. Därefter har tingsrätten underkänt de tilltalades påståenden att de har gjort s.k. självrättelser av deklarationerna.

Tingsrätten har funnit styrkt att de tilltalade har gett upphov till fara för att skatt skulle undandras med drygt 5 milj respektive 8,5 milj kr. Båda har dömts till fängelse 2 år.

Källa: Sveriges domstolar