Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Yngsta förstagångsföräldrarna finns i Dorotea och Överkalix

Foto: Wikimedia

Inte sedan början av 1990-talet har fruktsamheten varit så hög som den är idag. Ändå ligger fruktsamheten under reproduktionsnivån. De yngsta förstagångsföräldrarna hittar vi i Dorotea och Överkalix medan de äldsta finns i Danderyd.

Ett sätt att mäta fruktsamheten på är att beräkna det summerade fruktsamhetstalet. Måttet sätter antalet födda barn i relation till antalet kvinnor i fruktsam ålder och beskriver antalet barn en kvinna i genomsnitt skulle få om dagens fruktsamhetsnivå gäller under hela hennes fruktsamma liv. Under 2009 var det summerade fruktsamhetstalet 1,94 barn per kvinna. Det är inte tillräckligt för att befolkningen ska öka av egen kraft. För att det ska kunna ske krävs att varje kvinna i genomsnitt föder 2,1 barn under sitt liv. Så har det inte varit sedan 1991 då den summerade fruktsamheten var 2,12.

Sett över en längre tid har medelåldern vid första barnets födelse ökat, men under de senaste åren har föräldrarnas medelålder varit oförändrad. Bland dem som blev föräldrar för första gången under perioden 2005–2009 var moderns medelålder 29,0 år och faderns 31,4 år. De yngsta förstagångsmödrarna bor i Dorotea och de yngsta förstagångsfäderna i Överkalix medan de äldsta bor i Danderyd.

Medelåldern vid första barnets födelse i riket under 2009 var 28,9 år för förstagångsmödrarna och 31,5 år för förstagångsfäderna.

Längst livslängd i Halland

I riket beräknas den genomsnittliga livslängden för nyfödda flickor till 83,1 år medan de nyfödda pojkarna har en förväntad genomsnittlig livslängd på 78,9 år.  Måttet avser genomsnittlig livslängd vid födseln och är beräknat för perioden 2005-2009.

Medellivslängden i Sverige har sedan 1900 ökat avsevärt för både kvinnor och män. Under 1900-talets första decennium var den förväntade medellivslängden för nyfödda lägre än 60 år.

Den förväntade genomsnittliga livslängden för nyfödda flickor beräknas vara längst i Hallands län med 84,1 år och kortast  i Gävleborgs län med 82,0 år. Längst förväntad livslängd för nyfödda pojkar har Uppsala län, 80,0. Det är 2,2 år längre än medellivslängden i Västernorrlands län som har den kortaste förväntade medellivslängden för nyfödda pojkar.

Bland männen som avled under 2009 hade fler än hälften gått bort före sin 81-årsdag medan fler än hälften av kvinnorna fick uppleva sin 85-årsdag.

Första augusti vanligaste dagen för giftermål

Under 2009 gifte sig 48 033 par. Vanligaste dagen att gifta sig på var en lördag och augusti var den populäraste månaden. Under 2009 var lördagen den 1 augusti den vanligaste bröllopsdagen då 1 448 par gifte sig.

Den 1 maj 2009 ersattes lagen om registrerat partnerskap med en könsneutral äktenskapslag. Sedan dess är det därmed möjligt för två personer av samma kön att ingå äktenskap. Den 1 maj var den vanligaste dagen för giftermål bland enkönade par.

Den 9 september (090909) placerade sig på 22:a plats i listan över populära vigseldagar. Det kan jämföras med 080808 som toppade listan över de populäraste vigseldagarna under 2008.

Medelåldern vid första giftermålet skiljer sig åt i landet. Under perioden 2005-2009 var medelåldern vid första giftermålet lägst i Jönköpings län, där den var 30,6 år, och högst i Jämtlands län där den var 34,3 år. För hela riket var den genomsnittliga åldern 32,2 år vid första giftermålet.

Definitioner och förklaringar

Den summerade fruktsamheten anger hur många barn som kvinnor skulle få i genomsnitt om det enskilda årets fruktsamhet skulle gälla under hela den fruktsamma perioden. Om det i en population föds i genomsnitt färre än två barn per kvinna får man i längden en naturlig folkminskning medan man får en naturlig folkökning om det föds i genomsnitt fler än två barn per kvinna. I själva verket krävs det att något fler än två barn per kvinna föds för full reproduktion. Hur många fler beror på dödligheten hos flickorna och på hur många fler pojkar än flickor det föds. I Sverige krävs det 2,1 levande födda barn per kvinna för att befolkningen ska reproducera sig själv.

Den förväntade genomsnittliga livslängden vid födseln anger antalet år som det i genomsnitt återstår att leva givet att dödligheten kvarstår på samma nivå i framtiden.

Källa :scb