Förlängt omställningsstöd för maj respektive juni och juli träder ikraft 19 oktober

Ett förlängt omställningsstöd för maj respektive juni och juli har nu godkänts av EU-kommissionen och regeringen har därefter fattat beslut om delar av det remitterade förslaget så att förlängningen träder i kraft den 19 oktober. Precis som tidigare kommer stödet kunna beviljas företag som har haft ett visst omsättningstapp mellan två referensperioder. Regeringen arbetar vidare med stödet för juni och juli till de allra största företagen.

Stöd för maj kommer kunna ges till företag som har haft minst 40 procent lägre omsättning i maj 2020 jämfört med maj 2019. Stödet för maj ges med maximalt 75 miljoner kronor per företag.

Stöd för juni och juli kommer kunna ges till företag som har tappat minst 50 procent i omsättning i juni och juli 2020 jämfört med samma månader 2019. Juni och juli beräknas som en stödperiod.

I ett första steg har regeringen ansökt om och fått beviljat att ge stöd för juni och juli med som mest 8 miljoner kronor per företag. För att få förlängningen på plats så snabbt som möjligt valde regeringen att inledningsvis ansöka för juni och juli enligt de tillfälliga statsstödsriktlinjerna för Corona-relaterade stöd. Enligt de riktlinjerna är det maximala stödet på 8 miljoner kronor. Under perioden mars och april var 99,8 procent av ansökningarna om stödet på under 8 miljoner kronor, vilket innebär att flesta förväntas kunna få stödet i sin helhet redan nu.

Som ett nästa steg i processen arbetar regeringen med en ansökan till EU-kommissionen vad avser de allra största företagen. Detta för att kunna höja maxbeloppet även för juni och juli. Anpassningar bereds utifrån såväl remissynpunkter som EU-kommissionens synpunkter. Företag som beräknar att de senare kommer att ansöka om ett högre belopp än 8 miljoner kronor för juni och juli kan dock redan nu ansöka om stödet upp till 8 miljoner kronor.

Källa: Regeringskansliet