Tryck "Enter" för att gå vidare till kommentarer

EU-kommissionen betalar ut ytterligare 13 miljarder euro i stöd från Sure till sex medlemsländer

EU-kommissionen har den 30 mars betalat ut 13 miljarder euro till sex medlemsländer i en sjätte delutbetalning av stöd från Sure-instrumentet.  

Det handlar om den tredje utbetalningen 2021. Tjeckien får 1 miljard euro, Belgien 2,2 miljarder euro, Spanien 4,06 miljarder euro, Irland 2,47 miljarder euro, Italien 1,87 miljarder euro och Polen 1,4 miljarder euro. Det är första gången Irland får stöd från detta instrument. Övriga fem EU-länder har redan tidigare fått lån från Sure.

Lånen ska hjälpa medlemsländerna att hantera plötsliga ökningar av de offentliga utgifterna för att skydda sysselsättningen. Mer konkret hjälper lånen medlemsländerna att täcka kostnader som är direkt kopplade till nationella system för korttidsarbete eller liknande åtgärder som har införts till följd av covid-19-krisen. Häri ingår även stöd till egenföretagare. Dagens utbetalningar görs sedan en sjätte social obligation emitterats under EU:s Sure-instrument. Obligationen har tagits emot med starkt intresse hos investerarna.

Hittills har 17 EU-medlemsländer fått totalt 75,5 miljarder euro från Sure-instrumentet i form av back-to-back-lån. En översikt över hur mycket som har betalats ut hittills och obligationernas olika löptider finns här.

Kommissionen har sammantaget lagt fram förslag om att 19 EU-länder ska få 94,3 miljarder euro i ekonomiskt stöd från Sure. I det beloppet ingår de 3,7 miljarder euro som kommissionen i dag föreslår ska betalas ut till sex medlemsstater. De totala beloppen per medlemsstat finns här. Medlemsländerna kan fortfarande ansöka om stöd från Sure, som har en total anslagsram på 100 miljarder euro.

För att kunna bevilja pågående stödansökningar från medlemsländerna 2021 kommer EU-kommissionen låna upp ytterligare 13–15 miljarder euro på marknaden under andra kvartalet 2021.

Längre fram i år ska EU-kommissionen dessutom börja låna upp medel inom ramen för Next Generation EU, dvs. det återhämtningsinstrument på 750 miljarder euro som ska bidra till uppbyggnaden av ett grönare och mer digitalt och resilient EU.

Uttalanden från kommissionen:

– Den här krisen slår hårt mot många arbetstagare, som är rädda att förlora jobbet, säger ordförande Ursula von der Leyen. Det är därför vi har inrättat Sure, för att mobilisera 100 miljarder euro i lån för att finansiera system för korttidsarbete i hela EU. I dag betalar vi ut en ny tranch på 13 miljarder euro från Sure-programmet för att stödja arbetstagare och företag i sex medlemsländer. På så sätt bidrar vi till att skydda sysselsättningen och göra det möjligt för ekonomierna att återhämta sig snabbare från krisen.

– Vårt stöd till företag och människor i dessa svåra tider går planenligt, säger Johannes Hahn, kommissionär med ansvar för budget och administration. Vi har redan betalat ut tre fjärdedelar av det utlovade stödet från Sure-programmet och mer kommer snart att betalas ut under andra kvartalet.

– I ett läge där pandemins effekter fortsätter att tynga ned våra ekonomier betalar kommissionen i dag ut ytterligare betydande ekonomiskt stöd till sex länder, däribland Irland, som får detta stöd för första gången, säger kommissionären med ansvar för ekonomi Paolo Gentiloni. Detta är ett avgörande bidrag till de nationella insatserna för att stödja arbetstagare i dessa svåra tider. Jag är stolt över den europeiska framgångssaga som Sure har visat sig vara.

Bakgrund

Den 23 mars 2021 emitterade Europeiska kommissionen den sjätte sociala obligationen under EU:s Sure-instrument.

Emissionen bestod av två obligationer, varav 8 miljarder euro ska återbetalas i mars 2026 och 5 miljarder euro i maj 2046.

Det fanns en stark efterfrågan bland olika investerare på dessa obligationer, vilket resulterade i goda prisvillkor som kommissionen vidarebefordrar direkt till de stödmottagande medlemsländerna.

EU:s Sure-obligationer är så kallade sociala obligationer. Därmed kan investerarna känna sig säkra på att de medel som lånas upp genom obligationerna verkligen kommer att användas för sociala syften.

Källa: Europeiska kommissionen