Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Människohandel: EU-kommissionen föreslår strängare regler för att bekämpa den ständigt föränderliga brottsligheten

EU-kommissionen föreslår att reglerna för att förhindra och bekämpa människohandel ska stärkas. Varje år faller över 7 000 människor offer för människohandel i EU. Denna siffra är antagligen betydligt högre i realiteten, eftersom många fall aldrig upptäcks. Människohandeln i EU medför årliga kostnader på 2,7 miljarder euro. Majoriteten av de drabbade är kvinnor och flickor, men andelen manliga offer ökar också. Det handlar då framför allt om arbetskraftsexploatering.

Exploateringsformerna har förändrats de senaste åren, i och med att brottsligheten allt oftare har en onlinedimension, Därför behövs nya åtgärder på EU-nivå, eftersom människohandlarna drar nytta av möjligheter att rekrytera, kontroller, transportera och utnyttja offer. De kan även flytta vinster och nå ut till användare i EU och tredjeländer.

De uppdaterade reglerna kommer att ge de brottsbekämpande och rättsliga myndigheterna starkare verktyg för att utreda och lagföra nya former av utnyttjande. Exempelvis kommer det att bli brottsligt att medvetet utnyttja tjänster som tillhandahålls av offer för människohandel. EU-kommissionens förslag omfattar obligatoriska påföljder för människohandelsbrott som gäller för även företag, alltså inte bara för privatpersoner. Förslaget syftar också till att förbättra förfarandena för tidig identifiering och stöd till offer i EU-länderna, framför allt genom inrättandet av en europeisk vidareslussningsmekanism.

Reglerna kommer att omfatta följande:

  • Tvångsäktenskap och olagliga adoptioner tillhör de typer av utnyttjande som omfattas av direktivets definition. Därmed blir det ett krav att EU-länderna i sin nationella straffrätt kriminaliserar sådana beteenden som människohandel.
  • En uttrycklig hänvisning till människohandelsbrott som begås eller underlättas genom informations- och kommunikationsteknik, inbegripet internet och sociala medier.
  • Obligatoriska påföljder för fysiska personer som hålls ansvariga för människohandelsbrott. Detta omfattar uteslutning från offentliga förmåner eller tillfällig eller permanent stängning av anläggningar där människohandelsbrott begåtts.
  • Formella nationella vidareslussningsmekanismer för att förbättra möjligheterna för tidig identifiering och vidareslussning så att offren kan få assistans och stöd. Detta kommer att bli grunden för en europeisk vidareslussningsmekanism i och med att nationella kontaktpunkter utses.
  • Intensifierade åtgärder för att minska efterfrågan genom att göra det brottsligt att medvetet använda tjänster som tillhandahålls av offer för människohandel.
  • EU-omfattande årlig datainsamling om människohandel, som ska offentliggöras av Eurostat,

Vad händer nu?

Nu ska Europaparlamentet och rådet granska förslaget. När det antagits måste EU-länderna införliva de nya reglerna i sin nationella lagstiftning.

Bakgrund

Människohandel är en gränsöverskridande brottslighet som påverkar alla EU-länder. Den utgör fortfarande ett allvarligt hot i EU, trots de senaste årens framsteg. Den fjärde lägesrapporten om kampen mot människohandel, som lades fram i dag, omfattar en översikt över de viktigaste frågorna när det gäller människohandel i EU.

Sedan 2011 har direktivet mot människohandel varit centralt för EU:s insatser för att förhindra och bekämpa människohandel. Det har gett en rättslig grund för kraftfulla straffrättsliga åtgärder och en hög nivå av skydd och stöd åt offren. Mot bakgrund av den senaste tidens utveckling behöver dock den nuvarande lagtexten uppdateras.

I april 2021 lade EU-kommissionen fram EU:s strategi för att bekämpa människohandel (2021–2025), som inriktades på att förebygga brott, lagföra människohandlare och skydda och stärka offren. En utvärdering och eventuell översyn av direktivet om människohandel för att göra det mer ändamålsenligt var en av de viktigaste punkterna i strategin. Eftersom människohandeln ofta drivs av organiserade kriminella grupper är strategin för att bekämpa människohandel nära förbunden med EU:s strategi mot organiserad brottslighet. Att skydda samhället mot organiserad brottslighet, inbegripet att bekämpa människohandel, är en prioritering i EU:s strategi för en säkerhetsunion.

 

Källa: Europeiska kommissionen
Foto: EmDee