Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

EU-kommissionen vill uppdatera körkortskraven och genomdriva trafikreglerna även över gränserna

EU-kommissionen har lagt fram förslag om att modernisera körkortsreglerna, bland annat genom införandet av ett digitalt körkort som ska gälla i hela EU och nya bestämmelser som ska göra det lättare att genomdriva trafikreglerna över gränserna. Över 20 000 människor omkom på EU:s vägar i fjol – de flesta av dem fotgängare, cyklister och personer som åkte elskoter eller motorcykel.

De nya reglerna ska förbättra säkerheten för alla i trafiken och hjälpa EU att uppnå sin nollvision, dvs. att det inte ska ske några dödsolyckor på EU:s vägar senast 2050. Genom reglerna kommer förarna att vara bättre förberedda för utsläppsfria fordon och för stadskörning med allt fler cyklar, tvåhjulingar och fotgängare. Det blir också möjligt för unga förare att genom ett system där de kör tillsammans med en erfaren förare redan som 17-åringar få körkort och skaffa sig erfarenhet av att köra. De som tar körkort vid 17 års ålder kommer att få köra ensamma från och med sin 18-årsdag och arbeta som yrkesförare så snart det är tillåtet för ett visst arbete. Det är också ett sätt att åtgärda den nuvarande bristen på förare.

Moderniserade körkortsregler för att göra vägarna säkrare och förenkla vardagslivet
Förslaget om körkort ändrar den befintliga EU-lagstiftningen med inspiration från system som redan gäller i flera EU-länder.

Ett viktigt mål för de nya reglerna är att förbättra trafiksäkerheten, genom att man bland annat gör följande:

 • Inför en prövotid på minst två år för personer med nytaget körkort och en nolltoleransregel för rattfylleri. Det här är viktigt eftersom förare under 30 år är inblandade i två av fem krockar med dödlig utgång, trots att unga förare endast utgör 8 % av alla bilförare.
 • Tillåter ungdomar att köra upp och börja köra bilar och lastbilar från 17 års ålder tillsammans med en erfaren förare för att få körerfarenhet.
 • Anpassar förarutbildningen och proven för att bättre förbereda förarna för oskyddade trafikanters närvaro på vägarna. Därigenom förbättras säkerheten för fotgängare, cyklister och användare av elskotrar och elcyklar när EU övergår till mer hållbar rörlighet i städer.
 • Inför en mer riktad bedömning av medicinsk lämplighet, som tar hänsyn till framstegen inom medicinsk behandling av sjukdomar som diabetes. Förare kommer också att uppmuntras att uppdatera sin körförmåga och sina kunskaper för att hålla jämna steg med den tekniska utvecklingen.

För att underlätta erkännandet av körkort som utfärdats i ett annat EU-land föreslår EU-kommissionen ett digitalt körkort – det första i världen. Det blir mycket lättare att ersätta, förnya eller byta ut ett körkort eftersom allt kan skötas online. På samma sätt blir det också lättare för personer från länder utanför EU med jämförbara trafiksäkerhetsstandarder att byta ut sitt körkort mot ett EU-körkort.

De uppdaterade provreglerna tar hänsyn till övergången till utsläppsfria fordon. Man kommer bland annat att bedöma kunskaper och färdigheter som är kopplade till avancerade förarassistanssystem och annan automatiserad teknik. Nya förare kommer också att lära sig hur de kan påverka utsläppen genom sin körstil, t.ex. när de växlar upp eller ner. Slutligen kommer den tillåtna vikten för ett fordon i kategori B att justeras för fordon som drivs med alternativa bränslen, eftersom utsläppsfria batteridrivna fordon kan vara tyngre.

Effektivt genomdrivande av trafiksäkerhetsregler över gränserna
De nuvarande EU-reglerna om gränsöverskridande verkställighet har bidragit till att utländska trafikförövare inte förblir anonyma. Trots det ledde omkring 40 % av de gränsöverskridande brotten inte till straff 2019, antingen på grund av att förövarna inte kunnat identifieras eller på grund av att betalningen inte krävdes in.

Dagens förslag ska åtgärda detta genom att berörda myndigheter får åtkomst till nationella körkortsregister. Kommissionen föreslår också att de etablerade nationella kontaktpunkternas roll stärks så att de bättre kan samarbeta med myndigheter som utreder brott. Detta kommer att åtgärda de nuvarande bristerna i samarbetet mellan EU-länderna vid utredning av brott.

Den nuvarande lagstiftningen omfattar några av de vanligaste och allvarligaste brotten, som fortkörning och rattfylleri. Kommissionen föreslår att följande trafikbrott läggs till:

 • För kort avstånd till framförvarande fordon.
 • Farlig omkörning.
 • Trafikfarlig parkering.
 • Körning över heldragen linje.
 • Körning i fel färdriktning.
 • Brott mot reglerna om användning av räddningsfiler.
 • Användning av ett överlastat fordon.

De här tilläggen ska minska straffriheten för sådana brott och förbättra EU-ländernas möjligheter att bestraffa förövare från andra EU-länder. Därigenom garanteras också att alla förövare behandlas lika, oavsett om de bor i landet eller inte.

Den uppdaterade lagstiftningen kommer att säkerställa att rättigheterna för personer som anklagas för trafikbrott upprätthålls. Även personer som inte är bosatta i landet har rätt till ett effektivt rättsmedel och en opartisk domstol, till oskuldspresumtionen och till försvar. De här rättigheterna kommer att garanteras bättre genom bestämmelser om enhetligt innehåll i och delgivande av strafförelägganden, så att de som får sådana förelägganden kan kontrollera att de är äkta, och genom standardkrav på att information ska delas med förmodade lagöverträdare.

En särskild it-portal ska ge enkel tillgång till information om de trafiksäkerhetsregler som gäller i varje EU-land. Så småningom ska det också bli möjligt att betala eventuella böter direkt.

Reglerna kommer också att anpassas till EU-reglerna om skydd av personuppgifter (den allmänna dataskyddsförordningen och dataskyddsdirektivet).

Körkortsindragning med EU-omfattande verkan: slut på straffriheten för allvarliga brott
För att förhindra straffrihet för trafikbrott kommer ett nytt system att införas. När ett EU-land beslutar att dra in en förares körkort på grund av ett brott som begåtts på dess territorium kan förbudet att köra tack vare det nya systemet gälla i hela EU.

För trafiksäkerheten är det viktigt att de som begår trafikbrott hålls ansvariga i alla EU-länder. Men om ett allvarligt brott leder till en körkortsindragning kan den enligt nuvarande regler inte verkställas i hela EU om föraren begår brottet i ett annat EU-land än det som utfärdade körkortet.

Kommissionens förslag omfattar allvarliga trafikbrott, t.ex. grov fortkörning, rattfylleri, drograttfylleri och vållande till annans död eller allvarlig kroppsskada till följd av trafikbrott.

Källa: Europeiska kommissionen
Foto: Raimond Spekking