Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Högre dos av vitamin D under tidig barndom kan minska psykiatriska symtom hos skolbarn enligt ny finsk studie

En ny studie genomförd av finska forskare har belyst de fördelarna med en högre intag av vitamin D för att minska psykiatriska symtom under skolåren. Studien, som är en del av kliniska prövningen Vitamin D Intervention in Infants (VIDI), syftade till att undersöka effekterna av ökad tillförsel av vitamin D3 på barns psykiska hälsa.

Forskningen fokuserade på barn som slumpmässigt tilldelades till två grupper: en grupp fick den standard dagliga dosen på 10 mikrogram vitamin D3, medan den andra gruppen fick en tredubbel dos på 30 mikrogram. Tillskottet administrerades från två veckors ålder till två års ålder.

Barnens psykiska hälsa utvärderades när de nådde 6 till 8 års ålder, där föräldrarna fyllde i en enkät för att rapportera sina barns psykiatriska symtom. Resultaten visade att barn som fick den högre dosen vitamin D3 hade en lägre risk för psykiska problem i skolåldern jämfört med de som fick den standarddosen. Föräldrarna rapporterade specifikt färre fall av nedstämdhet, ångest och tillbakadragenhet bland barnen i den högre dosgruppen.

Studien framhöll att föräldrarna rapporterade kliniskt betydande psykiska problem hos 11,8% av barnen som fick den standarddosen, medan endast 5,6% av barnen som fick den tredubbla vitamin D-tillsatsen visade liknande problem.

Samuel Sandboge, postdoc vid Tampere universitet, betonade resultatens potentiella konsekvenser, men påpekade behovet av ytterligare forskning för att validera resultaten. Det är viktigt att beakta att studien endast baserade sig på föräldrarnas rapporterade psykiatriska symtom och fokuserade på barn av nordiskt ursprung som bodde i Finland och redan hade tillräckliga nivåer av vitamin D.

Forskarna observerade inga signifikanta skillnader i externaliserande problem, såsom aggressivt beteende och regelbrott, mellan de två grupperna. Dessutom fanns det ingen övergripande variation i omfattningen av psykiatriska symtom bland barnen.

Studien involverade forskare från Tampere universitet, Helsingfors universitetssjukhus, Helsingfors universitet och Nationalinstitutet för hälsa och välfärd (THL). Studien leddes av Kati Heinonen, docent i utvecklingspsykologi vid Tampere universitet, och genomfördes för att utvidga kunskapen inom detta område.

Även om resultaten är lovande krävs ytterligare undersökningar för att bekräfta sambandet mellan högre intag av vitamin D under tidig barndom och minskad risk för psykiatriska symtom. Trots detta bidrar denna studie med värdefull insikt till den växande mängden forskning som utforskar den potentiella påverkan av vitamin D på psykiska hälsoutfall enligt forskarna.

Källa: https://jamanetwork.com/journa… / Psykiatrispecialisterna

Foto: Psykiatrispecialisterna