Kraftig prisuppgång på småhus dämpade husköpkraften

Swedbank publicerar idag Boindex för första kvartalet 2010. Boindex, som mäter hus­köpkraften utifrån medianpriser på småhus, bolåneräntor och hushållens arbets-inkomster, sjönk till 146,5 för riket som helhet, jämfört med 162,4 kvartalet innan (upp­reviderat från 154,4). Utifrån normen är Boindex 100 när hushållen använder 15 procent av sina arbets­inkomster före skatt till bolånekostnader, och därmed har […]

Sju nya forskningsprojekt om konkurrens

Hur påverkas priserna efter att en kartell har avslöjats? Den frågan, och ytterligare sex andra, blir nu föremål för forskning. Konkurrensverket har fördelat årets forskningsbidrag för studier som rör konkurrens och offentlig upphandling. En av Konkurrensverkets uppgifter är att initiera och ge bidra till forskning inom områdena konkurrens och offentlig upphandling. I år fördelas cirka […]

Undvik dyra mobilräkningar under semestern

Snart väntar semester och därmed resor för många. För att undvika höga kostnader för mobila tjänster i utlandet har kommunikationsmyndigheten PTS, Konsumentverket samt Konsumenternas tele- TV- & Internetbyrå (KTIB) tagit fram tips till konsumenterna. När du surfar mobilt utomlands med ditt svenska abonnemang kan det bli många gånger dyrare än vid användning i Sverige. Om […]

Slopa stödet till lastbilstransporter till och från Gotland

Konkurrensverket anser att stödet till godstransporter med lastbil mellan Gotland och fastlandet snarast ska avvecklas. Det framgår i ett yttrande till regeringen om Tillväxtanalys rapport ”Gotlandstillägget – en otidsenlig reglering?” Den statliga myndigheten Tillväxtanalys har analyserat stödet, som i praktiken innebär att näringslivet på fastlandet ska finansiera merkostnaderna för transporter till och från Gotland.  Det […]

Sänkta elpriser motverkar prisuppgång

Från mars till april sjönk producentpriserna med i genomsnitt 0,2 procent. Producentpriserna på hemmamarknaden sjönk med 0,3 procent medan exportpriserna steg med 0,1 procent. På importmarknaden steg priserna med 0,7 procent. Producentpriserna sjönk med 0,2 procent Sänkta elpriser förklarar 0,5 procentenheter av den totala producentprisnedgången. Nedgången motverkades av högre priser på metaller med 0,3 procentenheter […]

Fortsatt stabil utlåning till hushåll

I april var den årliga tillväxttakten för de monetära finansinstitutens (MFI:s) utlåning till hushåll 9,2 procent. Som MFI räknas exempelvis banker och bostadsinstitut. Tillväxttakten har legat stabilt på 9,2-9,3 procent sedan december 2009. I april 2009 låg tillväxttakten på utlåning till hushåll på 8,0 procent. Vid utgången av april hade hushållen sammanlagt lån hos MFI […]

Nordea blir nordisk partner i Carbon Disclosure Project, en frivilligorganisation med världens första globala system för rapportering av klimatförändringar.

Organisationen sammanställer data om klimatförändringar från tusentals av världens största bolag, för att informera världsmarknaden om placeringsrisker och affärsmöjligheter. Uppdragsgivare är 534 institutionella placerare med totalt 64 biljoner dollar i förvaltat kapital. – Vi ska använda dessa data till att styra investeringar i riktning mot en ekonomi med låga koldioxidutsläpp. Vår plan är att få […]

Swedbank kommenterar grekiskt räddningspaket från EU

  EU beslutade i helgen om ett omfattande hjälppaket för att rädda euroländer i kris. Börser runtom i Europa och Asien reagerade positivt på paketet och steg under måndagen efter rekylen förra veckan. I situationer med snabba händelseförlopp och stor ovisshet på marknaden kan det vara vanskligt att göra snabba investeringsförändringar. Swedbank väljer att inte förändra […]

Sida planerar ytterligare sparåtgärder för en budget i balans

      Sida behöver minska de progostiserade kostnaderna för sin förvaltning under 2010 med ytterligare 45 miljoner kronor för att myndighetens kostnader ska rymmas inom årets budget. Ledningen har diskuterat olika åtgärder för att minska utgifterna och beslut om nya sparåtgärder tas inom kort efter förhandling med de fackliga parterna. – Det är viktigt […]

Revidering av Nationalräkenskaperna för åren 1993-2009

Nationalräkenskapssystemet behöver ses över med jämna mellanrum och en större revidering av hela nationalräkenskapssystemet har nu genomförts. Revideringen innebär att nya metoder och förbättrade underlag har introducerats samt att statistiken ytterligare anpassats till EU-rekommendationer. För hela tidsperioden 1993-2009 har BNP reviderats med mellan minus 1 och plus 63 miljarder kronor i respektive års priser. BNP […]