Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Kostnader, krångliga regler och kunskapsbrist stora utmaningar för hållbart företagande

En majoritet av småföretagen upplever att deras kunder ställer krav på att de ska arbeta aktivt med hållbarhet. Ett av tre företag anser att de behöver öka omställningstakten. Företagen ser dessutom många positiva effekter av att arbeta mer hållbart. Främst är det ett sätt för dem att bidra till de globala hållbarhets- och klimatmålen men det anses även göra dem mer attraktiva som arbetsgivare och stärka företagets varumärke. Samtidigt anser fyra av tio att kostnader kan hindra dem. Det visar en undersökning som Kantar Sifo gjort på uppdrag av Swedbank och sparbankerna.

-Konsumentkraften är stark, vilket gör att allt fler företag blir medvetna om att de behöver agera och arbeta mer hållbart. Det är framför allt i de större småföretagen som omställningstakten behöver öka, sannolikt eftersom deras verksamhet är mer komplicerad och tar längre tid att ställa om jämfört med ett mindre företag, säger Jörgen Kennemar, seniorekonom på Swedbank.

Hållbart företagande stärker lönsamhet och varumärke

Drygt hälften (56 procent) av företagen uppger att arbetet med hållbarhet kan göra att deras varumärke och anseende stärks. Andra positiva effekter är de nya affärsmöjligheter som uppstår genom att möta kundernas krav på hållbara lösningar. Det kan stärka företagens lönsamhet både på lång och kort sikt. Men man ser även att det bidrar positivt internt med ökad motivation och ökad stolthet hos medarbetarna, samt att det underlättar rekrytering av nya medarbetare.

-Men främst ser företagen att deras arbete kan ha stor inverkan utanför det egna företaget, nämligen att det är ett sätt att bidra till de globala hållbarhets- och miljömålen. Det är en klok insikt. Att även småföretagen, som antalsmässigt dominerar svenskt näringsliv, ställer om och bidrar till ett mer hållbart samhälle är viktigt, säger Jörgen Kennemar.

Kostnader, krångliga regler och kunskapsbrist stora utmaningar för hållbart företagande 

Fyra av tio företag ser kostnader som det enskilt största hindret för att ställa om till ett hållbart företagande, och det gäller oavsett bransch eller storlek på företaget.

-Kostnaderna bör dock sättas i relation till de intäkter som en omställning kan ge och att man därför räknar hur både företagets kostnader och intäkter skulle kunna påverkas, säger Jörgen Kennemar.

Bristande kunskap i företaget om hur man ska arbeta hållbart och kompetensglapp hos medarbetare uppges också hindra. Även inställning hos kunder och svårigheter att hitta hållbara leverantörer är andra utmaningar som företagen upplever hindrar dem i hållbarhetsomställningen.

-Detta kan man ofta som företagare själv agera på. Desto större utmaning är det att runt vart fjärde företag ser krångliga regler, men även infrastruktur och energilösningar som hinder. Där bör istället politiken träda in för att bana väg och underlätta den omställning företagen vill och behöver göra, säger Jörgen Kennemar.

Se även bifogad rapport samt pdf med tabeller och fler detaljer om undersökningen.

 

Tips för att göra verksamheten mer hållbar

 • En sak i taget. Välj ut och ta ert hållbarhetsarbete etappvis. Ett sätt är att utgå från FN:s 17 mål för en hållbar utveckling. Vilka mål känns mest prioriterade i just er verksamhet?
 • Hållbarhetsplan. En hållbarhetsplan kan underlätta och strukturera upp ert arbete med att ställa om företaget.
 • Håller er affärsmodell fortfarande? Hur kan ni göra er befintliga affärsmodell mer resurseffektiv och vilka ändringar behöver ni göra så att era produkter och tjänster blir mer hållbara?
 • Sätt mål och redovisa hållbarhetsarbetet. Då vet ni vad ni ska uppnå och kan ”bocka av” när ni nått dit. Det är dock inte en engångsinsats. När ni nått de första, sätt nya mål.
 • Gör hållbarhetsarbetet till en naturlig del av produkt- och tjänsteutvecklingen. När ni ska utveckla en produkt eller tjänst, tänk då in hållbarhetsaspekterna med en gång. Till exempel vad gäller material, processer och distribution. Var ska produktionen ske för att uppfylla kraven? Tänk även på att samma standard bör gälla era leverantörer. Hur säkerställer ni det?
 • Se över företagets resursförbrukning. Vilka energilösningar har ni, går det att återanvända material eller använda det mer effektivt? Hur gör ni med avfall, rester från tillverkning eller uttjänt material – går det att återanvända?
 • Involvera ”alla” i företaget. Många tänker ofta bättre och utifrån fler perspektiv än en. Involvera anställda, gör dem delaktiga och se vad de kan bidra med. Ett högt engagemang är en viktig del för att idéer får fäste och medarbetare blir ambassadörer och företaget upplevs som ett attraktiv, transparent och inkluderande arbetsgivare.
 • Många bäckar små…
  • Se över er bil- och maskinpark. Uppfyller de era hållbarhets- och miljömål?
  • Möten över telefon och digitalt. I pandemitider har detta blivit vardag för många. Men hur vill ni göra sen? Sätt en plan för vilka sätt som passar för vilka slags möten.
 • Till sist: Berätta om ert miljö- och hållbarhetsarbete. Bygger intern stolthet och kan ge er nya affärsmöjligheter och locka nya medarbetare.

Källa: Swedbank