Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Världsbanken godkänner Hifabs antikorruptionsarbete – häver sanktion

Hifabs utvecklade arbete inom affärsetik och antikorruption har lett till att en tidigare sanktion utfärdad av Världsbanken nu kan upphävas.

Som tidigare meddelats påförde Världsbanken en sanktion på Hifab International AB och Hifab Oy i april 2018 efter revision av ett Världsbanksfinansierat uppdrag i Laos. Uppdraget avsåg projektledning av ett vägprojekt som Hifab International AB genomförde tillsammans med lokala samarbetspartners. Uppdragets värde uppgick till ca 3 MSEK och fortlöpte under perioden 2013–2014.

Sedan sanktionen påfördes har Hifab accelererat sitt interna hållbarhetsarbete genom att utveckla och skärpa våra affärsetiska riktlinjer. Ett gediget arbete har genomförts vilket har inkluderat uppdatering av bolagets uppförandekod, utbildning av alla medarbetare samt förtydligande av rutiner och riskhantering. Ett antikorruptionsprogram har också upprättats vilket har fungerat som stöd vid projektgenomförande och riktlinjer för intern uppföljning.

Hifab Gruppen, tillsammans med Hifab International AB och Hifab Oy, har idag ett mycket välutvecklat antikorruptionssystem som hela organisationen känner till och som tillämpas i alla faser av våra projektengagemang. Det samlade resultatet av vårt arbete har nu lett till att Världsbanken häver sanktionen mot Hifab International AB och Hifab Oy. Bolagen kan därmed återigen ta uppdrag och arbeta för Världsbanken.

Patrik Schelin, Hifabs VD:

– Vårt sätt att driva affärer och den egna verksamheten är vårt största bidrag till hållbar utveckling, det är där vi kan påverka. Det är därför glädjande att få uppleva ett sådant stort engagemang bland våra medarbetare under de senaste årens intensiva arbete med affärsetik. Vi kan verkligen sträcka på oss och fortsätta vara goda förebilder och känna stolthet över oss själva och hur vi agerar.

Louise Brown, antikorruptionsrevisor, har under sanktionsperioden varit anlitad som External Monitoring Expert i samband med utvecklandet och implementeringen av Hifabs antikorruptionsprogram, (även kallat Integrity & Compliance Program). Louise sammanfattar nyheten om att Världsbanken nu häver sanktionen:

– Stora internationella kunder sätter strikta krav på att deras samarbetspartner ska uppvisa ett systematiskt arbetssätt i linje med global ”best practice”. Enligt min bedömning och erfarenhet är det fortfarande få företag som har nödvändiga delar på plats. Det Hifab nu har genomfört är ett mycket gediget arbete med ett stort engagemang och åtagande från hela organisationen för att nå den otroligt höga standard och de tuffa krav som gäller enligt Världsbanken.

Världsbanken meddelar även att de ser fram emot fortsatta möjligheter att samarbeta med Hifab gällande integritet och regelefterlevnad. De anser att Hifabs goda arbete kring affärsetik och antikorruption kan fungera som en förebild och mentor för andra små och medelstora företag i dessa frågor.

Källa: Hifab