Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Teknikindustrin: Sjätte kvartalet i rad med försämrat affärsläge

Affärsläget för teknikindustri i Sverige försämras något under det första kvartalet. Det är sjätte kvartalet i rad som index avtar. Det visar Teknikföretagens konjunkturbarometer för det första kvartalet 2023.

– Utfallet för första kvartalet visar små förändringar jämfört med avslutningen av 2022. Visserligen avtar index över affärsläget, men orderingången är fortsatt positiv, säger Bengt Lindqvist, ekonom på Teknikföretagen.

– Samtidigt vet vi att effekterna av den senaste tidens globala räntehöjningar slår igenom med fördröjning. Att 2023 startar utan ett klart försämrat utfall i olika konjunkturindikatorer är inget vi ska räkna med under resten av året, fortsätter Bengt Lindqvist.

Sammantaget ökar orderingången i något högre omfattning än föregende kvartal. Andelen företag med fullt kapacitetsutnyttjande visar sammantaget en liten minskning. Behovet av arbetskraft är högre än normalt men visar ingen förändring jämfört med sista kvartalet förra året.

Index över teknikindustrins sammantana bedömning av affärsläget avtar återigen från en högre nivå än normalt. Samma bild får vi  om vi tittar på teknikindustri i euroområdet,

Efterfrågan på teknikindustrins produkter är cyklisk och den fortsätter att avta efter uppsvinget som startade andra halvåret 2020.

Bidraget till den ökade orderingången kommer främst från maskin- och transportmedelsindustrin samt tillverkare av och leverantörer till elmaskiner/elapparatur inklusive energiteknik.

Ökad orderingång från exportmarknaden visar också leverantörer till bygg- och anläggningssektorn samt leverantörer till fordonsindustrin.

Däremot visar byggleverantörer en minskad orderingång från Sverige vilket faller sig naturligt efter mycket svaga konjunktursignaler från byggsektorn i Sverige.

Bristen på yrkesarbetare och bristen på ingenjörer/tekniker ligger kvar på samma nivå som föregående kvartal men med variationer inom delbranscher och grupper av leverantörer. Andelen företag med fullt kapacitetsutnyttjande visar sammantaget en liten minskning men även här med variationer inom delbranscher.

Not: Teknikföretagens konjunkturbarometer för 1:a kvartalet omfattar bedömningar från 502 företag med en försäljning på sammanlagt till 938 Mdr SEK, varav 80 procent säljs på exportmarknader.

 

Källa och foto: Teknikföretagen