Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Verksamhetsberättelse 2010 för företag med statligt ägande

Regeringen överlämnade igår skrivelsen om företag med statligt ägande till riksdagen. I den redogör regeringen för ägarförvaltningen och för de statligt ägda företagens verksamhet.

Regeringen förvaltar 60 hel- och delägda företag som under 2010 omsatte 373,0 (352,7) miljarder kronor. Resultatet efter skatt uppgick till 55,6 (34,7) miljarder kronor. Utdelningarna uppgick till 38,5 (21,1) miljarder kronor.

De statligt ägda företagen är tillsammans värderas till ca 600 (620 föregående år) miljarder kr. Regeringens ambition är att minska det statliga ägandet av företag och i februari sålde regeringen 6,3 procent av aktierna i Nordea till ett värde av cirka 19 miljarder kronor, vilket är främsta förklaringen till det lägre sammanlagda värdet för de statligt ägda företagen.

Fler kvinnor i ledningar och styrelser

Andelen kvinnor i de statligt ägda företagens styrelser uppgår till 49 procent i de helägda statliga företagen, att jämföra med börsbolagens 24 procent. Andelen kvinnor som styrelseordföranden ökar och uppgår nu till 37 procent jämfört med 2009 då motsvarande siffra var 34 procent. Det har skett en rejäl förbättring jämfört med 2005 då siffran var 22 procent. På börsen var andelen kvinnor på ordförandeposter 3 procent 2010. Positivt är också att andelen kvinnor i ledningarna ökar och idag är ca 25 procent av VD:arna i de statligt ägda företagen kvinnor.

Hållbarhetsredovisning enligt GRI

Arbetet med hållbarhetsfrågorna i de statligt ägda företagen är fortsatt prioriterat. För 2010 gör 94 procent av de statligt ägda företagen en hållbarhetsredovisning enligt GRI:s riktlinjer. Det kan jämföras med 30 procent bland de 100 största företagen på börsen. Flera företag har ökat redovisningsambitionen och i princip alla GRI-rapporter är kvalitetsgranskade.

Ersättningar till ledande befattningshavare

Verksamhetsberättelsen innehåller en uppföljning av hur regeringens riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare har efterföljts. Bland annat visar den att utvecklingen för totalersättningen till VD har varit lägre i de statligt ägda företagen än på den privata marknaden under åren 2003-2010. Nivåmässigt ligger huvuddelen av VD:arna i de statligt ägda företagen runt marknadens nedre kvartil. Endast i ett företag låg totalersättningen i marknadens övre kvartil. Ett fåtal VD:ar har förmånsbestämda pensioner som inte är kopplade till kollektiv pensionsplan.

Källa: Regeringskansliet