Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Bättre tågtrafik i norr med ny mötesstation

I september 2010 genomfördes slutbesiktningen av den nya mötesstationen i Brattby. Med den ska tågtrafiken få ett bättre flöde, något som har behövts ända sedan 90-talet.
— Det är en fin anläggning och hela genomförandet får ett högt betyg, säger projektledare Örjan Johansson.

Den nya mötesstationen har tagits i bruk efter sju års planerande och 1,5 års byggande. Nu kan Brattby station låta 750 meter långa tåg mötas. Därmed möjliggör också stationen för en tjugoprocentig kapacitetshöjning när det gäller gods- och persontrafik till och från hela regionen, vilket är en väntad prognos i och med byggandet av Botniabanan. Projektet har kostat 98 miljoner kronor och finansieras genom regeringens närtidssatsning.

Tidigare känd flaskhals

Stambanan genom övre Norrland sträcker sig mellan Luleå i Norrbotten till Bräcke i Jämtlands län. Tidigare har det långa avståndet mellan mötesstationer i området runt Brattby, varit känd som en flaskhals för järnvägstrafiken. Brattby mötesstation har byggts på banleden Umeå—Holmsund, i ett område där Botniabanan ansluter till stambanan i Vännäs. Byggandet av Brattby mötesstation gör det lättare för tågen att klara det förväntade trafikflödet. Men komplett blir det inte förrän den planerade mötesstationen i norra Vännäs tas i bruk.

Ökad trafiksäkerhet

En ny järnvägsbro och bortbyggda obevakade järnvägskorsningar bidrar också till en betydligt säkrare trafiksituation i området. Längs med den västra sidan av järnvägsspåret går nu en parallellväg för biltrafiken och de tillhörande ersättningsvägarna ökar framkomligheten för närboende. Det har också byggts ett bullerplank för att skydda de närmast boende från ljudet vid tågväxlingarna.

Bra för miljön

Kapacitetshöjningen innebär att denna del av järnvägen kommer att kunna klara av en ökning från 37 tåg per dygn 2002, till 48 tåg per dygn, vilket är prognosen när Botniabanan är i full drift. I ett större perspektiv betyder det också att järnvägen ett bra, attraktivt transportsmedel som ger förutsättningar för ännu mer trafik. Varje transport av människor och gods som flyttas över från väg och flyg till järnväg bidrar till att minska klimatpåverkan och att uppfylla de svenska klimatmålen.

Källa: Umeå